Předmět: Anglický jazyk

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk
Kód předmětu KAJ/LAJ
Organizační forma výuky Cvičení + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Podle učebnice

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student skládá zkoušku na jazykové úrovni B1 v oblasti receptivních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním) a na úrovni A2 v oblasti produktivních dovedností (ústní a písemný projev) dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže porozumět jednoduchým faktografickým informacím z každodenního života a profesní sféry, dokáže sledovat s porozuměním psané i mluvené texty ve svém oboru a chápe jednoduché technické informace. Bez problémů vyhledává a využívá potřebné informace z různých textů. V produktivních dovednostech dokáže student popsat a charakterizovat jednoduchým způsobem osoby, události, činnosti a jednání. Je schopen stručně vysvětlit a zdůvodnit své postoje a názory.
Úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Seminární práce, písemná a ústní zkouška na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Podrobné informace viz uvedená internetová adresa http://www.kaj.tul.cz/kss
Doporučená literatura
  • MURPHY, R. Essential English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521675802.
  • OXENDEN, C., LATHAM-KOENING, CH., SELIGSON, P. New English File: Pre-intermediate Student's Book.. Oxford University Press, 2007.
  • OXENDEN, C., LATHAM-KOENING, CH., SELIGSON, P. New English File: Pre-intermediate Workbook..
  • REDMAN, S. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-01171-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr