Předmět: Lexikologie AJ

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Lexikologie AJ
Kód předmětu KAJ/LEXNE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
  • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium Week 1 - 2: Lexicology as a branch of linguistics - main areas, basic terminology, relations to other disciplines. Grammatical and lexical meaning. Sources of the English lexicon. Morphological structure of words - root, derivational and inflectional morphemes. Nonce formation - institutionalisation - lexicalization. Week 3 - 4: Word formation - compounding Week 5 - 6: Word formation - affixation, other ways of vocabulary extension - conversion, back-formation, blending, clipping, acronyms, abbreviations, word creation ex nihilo, lexical borrowing, sound imitation. Week 7 - 8: TEST 1. Lexical semantics - basic terminology, relations between lexical units. Componential analysis (semantic decomposition) Lexical fields - hierarchic, non-hierarchic. Week 9 - 10: Paradigmatic relations - polysemy and homonymy (homographs, homophones); synonymy and antonymy, hyperonymy, hyponymy, meronymy. Semantic transfer - metaphor and simile, metonymy. Week 11 - 12: Syntagmatic relations - collocations, selection restriction, transfer features. Idioms. Proverbs. Week 13 - 14: Multi-word units. Lexicography. Organizing a lexicon. Types of dictionaries. Corpora. TEST 2. Kombinované studium Kontaktní výuka 1: Weeks 1 - 3 Kontaktní výuka 2: Weeks 4 - 6 Kontaktní výuka 3: Weeks 7 - 9 Kontaktní výuka 4: Weeks 10 - 14

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na oblast synchronické lexikologie s ohledem na základní způsoby rozšiřování slovní zásoby, hlavně slovotvorné procesy, a lexikální sémantiku. Slovní zásoba je studována se zřetelem na vztahy forma - funkce - význam. Tam, kde je to vhodné, jsou jednotlivé jevy kontrastovány či srovnávány s českým jazykem.
Po absolvování předmětu student ovládá základy anglické lexikologie.
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na prahové úrovni C1, dovednost čtení na úrovni C1.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Denní studium Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet získá student, který - se zúčastnil 5 seminářů - splnil seminární práci na základě autentického textu publikovaného v roce 2019 nebo měl ústní prezentaci - získal průměrnou známku 3 nebo lepší ze dvou testů v průběhu semestru. Pokud student nenapíše test ve stanovením termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. Kombinované studium Předmět je zakončen zápočtem.Podmínky ke splnění zápočtu: - studium materiálů podle instrukcí na e-learningu - splnění seminární práce na základě autentického textu publikovaného v roce 2019 - získání průměrné známky 3 nebo lepší ze dvou testů v průběhu semestru. Pokud student nenapíše test ve stanovením termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. - odevzdání domácích úkolů ve stanovených termínech
Doporučená literatura
  • Huddleston, R. et al. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, 2002.
  • Jackson, H. and E.Zé Amvela. Words, Meaning and Vocabulary. London: Bloomsbury, 2007.
  • Lipka, L. An Outline of English Lexicology.. Niemeyer, 1990.
  • Quirk, R. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr