Předmět: Lingvistika II: Fonologie a morfologie

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Lingvistika II: Fonologie a morfologie
Kód předmětu KAJ/LI2BE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. PHONOLOGY: Revision of the subsystem of English vowel and consonant phonemes. 2. MORPHOLOGY: Verbs in general - classification of verbs, morphological categories of verbs, the structure of a verb phrase (finite, non-finite, simple, complex). 3. PHONOLOGY: Word stress. Common patterns of English word stress. 4. MORPHOLOGY: Modality in Czech and English, kind and strength of modality, modality and negation. 5. PHONOLOGY: Weak and strong forms. Sentence stress. Stress timing versus syllabus timing. 6. MORPHOLOGY: Deontic and epistemic modality. 7. PHONOLOGY: Connected speech: Liaison. Elision. Vowel length. Reduced forms. 8. MORPHOLOGY: Transitive/intransitive verbs, the passive. 9. PHONOLOGY: Functions and forms of intonation. 10. MORPHOLOGY: Non-finite verb phrases: infinitive (bare/ to-infinitive), gerund, present and past participle. 11. PHONOLOGY: English pronunciation: L1 Interference and other problems. 12. MORPHOLOGY: The infinitive and the -ing form. Phrasal and prepositional verbs. 13. PHONOLOGY: Accents of English. 14. MORPHOLOGY: Morphological analysis of a text. Semináře 1. PHONOLOGY: Transcription Practice: revision of phonemes of English. Language Laboratory. Pronunciation Practice Text 1. 2. MORPHOLOGY: Determination of morphological categories of verbs, ways of expressing future reference. 3. PHONOLOGY: Transcription Practice: Long Vowels. Language Laboratory. Pronunciation Practice Text 2. 4. MORPHOLOGY: Ways of expressing present and past reference. 5. PHONOLOGY: Word stress. Language Laboratory. Pronunciation Practice Text 3. 6. MORPHOLOGY: Deontic and epistemic modality. 7. PHONOLOGY: Transcription Practice: Consonants. Language Laboratory. Work. Pronunciation Practice Text 4. 8. MORPHOLOGY: The Passive. 9. PHONOLOGY: Transcription Practice: final voiced and voiceless consonants. Minimal pairs. Language Laboratory. Pronunciation Practice Text 5. 10. MORPHOLOGY: Determination of finite and non-finite verb phrases and their translation into Czech. 11. PHONOLOGY: Transcription Practice: Silent letters. Language Laboratory. Work. Pronunciation Practice Text 6. 12. MORPHOLOGY: The infinitive and the -ing form. Phrasal and prepositional verbs. 13. PHONOLOGY: Transcription Practice: commonly mispronounced words. Language Laboratory. Pronunciation Practice Text 7. 14. MORPHOLOGY: Revision. Preparation for the exam. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 17 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 17 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 60 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 73 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurz navazuje na kurz Lingvistika I. Nadále se věnuje popisu anglických zvuků a slov. Hlavním obsahem fonologické části kurzu jsou suprasegmentální rysy anglické výslovnosti (přízvuk, rytmus a intonace) v aplikaci na spojitý řečový projev. Studenti se obeznámí s modifikacemi výslovnosti používanými ve spojitém řečovém projevu. Zvláštní pozornost je věnována rozdílům mezi spojitou řečí v angličtině a češtině a problémům, s nimiž se v této souvislosti studenti angličtiny potýkají. Cílem morfologické části kurzu je podrobné prostudování problematiky sloves a slovesných frází. Studenti jsou obeznámeni se slovesnou konjugací, slovesnými typy, jakož i slovesnými gramatickými kategoriemi (osoba a číslo, způsob/modalita, čas, vid a rod). Dále se v kurzu prozkoumává vztah mezi funkcí a formou a často se provádí srovnání českého slovesného systému s anglickým.
Studenti si budou vědomi speciálních rysů výslovnosti v souvislém projevu a rozdílů mezi angličtinou a češtinou v této oblasti. Podrobná znalost sloves a jejich morfologických kategorií s důrazem na použití modálních sloves a časů.
Předpoklady
Angličtina na úrovni B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Část morfologie: Pro úspěšné splnění této části musí studenti: a) splnit požadavky zápočtu, což znamená: - získat alespoň 70 % bodů ze dvou zápočtových testů. Pokud se student testu nezúčastní, ale včas se omluví a bude mít k neúčasti závažný důvod, může psát test v náhradním termínu. V opačném případě získá z testu 0 bodů. Studenti, kteří získají z obou testů v průměru alespoň 55 %, mohou psát test opravný. - zapsat se do kurzu na Moodlu. - aktivně se účastnit seminářů a nechybět více než 2x. Student získá zápočet, když úspěšně splní obě části kurzu. b) složit zkoušku
Doporučená literatura
 • Biber, Douglas, and Geoffrey Leech. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 2002.
 • Bradford, Barbora. Intonation in Context. Cambridge University Press, 2010.
 • Collins, Beverly S., and Inger M. Mees. Practical Phonetics and phonology. Abingdon: Routledge, 2013.
 • Dušková, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia/Praha, 2012.
 • Foley, Michael, and Diana Hall. Longman Advanced Learners´ Grammar. Harlow: Pearson Education, 2003.
 • Hewings, Martin. English Pronunciation in Use. (Advanced). Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
 • Huddleston, R. et al. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, 2002.
 • Hughes, Arthur et al. English Accents and Dialects. Abingdon: Routledge, 2013.
 • Chalker, Sylvia. A Student´s English Grammar Workbook. London: Longman, 2004.
 • Melen, Dušan. Můj průvodce angličtinou (1). Litoměřice: ELT-Publishing, 2016.
 • Melen, Dušan. Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Big Ben, 2010.
 • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.
 • Roach, Peter. English Phonetics and Phonology: A practical course. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 • Skaličková, Alena. Fonetika současné angličtiny. Praha: SPN, 1998.
 • Swan, Michael, and Bernard Smith. Learner English: A Teacher's Guide to Interference and other Problems. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.
 • Trudgill, Peter and Jean Hannah. A Guide to Varieties of Engish Around the World. Abingdon: Routledge, 2017.
 • Wells, John C. English Intonation, An introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 • Wells, John C. Sounds Interesting, Observations on English and General Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr