Předmět: Lingvistika III: Syntax 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Lingvistika III: Syntax 1
Kód předmětu KAJ/LI3BE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium Week 1, 2: Simple sentence, sentence patterns, sentence elements, copular, intransitive, transitive, ditransitive, complex transitive verbs. Sentence parsing. Week 3, 4: Word order, subject verb concord. Compound sentence - coordination. Week 5, 6: Complex sentence - subordination, nominal clauses - types, functions. Week 7,8: Nominal clauses, sequence of tenses, nominal clauses after wish, subjunctive, introductory IT. Week 9,10: Adverbial clauses - time, place, manner, reason, condition, concession, purpose, result, comparison. Week 11, 12: Defining relative clauses, non-defining relative clauses Week 13,14: Appositive clauses, comment clauses. TEST. Kombinované studium Kontaktní výuka 1: Weeks 1 - 3 Kontaktní výuka 2: Weeks 4 - 6 Kontaktní výuka 3: Weeks 7 - 10 Kontaktní výuka 4: Weeks 11 - 14

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 9 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 61 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na větu jednoduchou, souřadné a podřadné souvětí. Pozornost je věnována hlavně větným členům a druhům finitních vedlejších vět. Syntaktické struktury jsou studovány od pravidla k praktické aplikaci a naopak. Tam, kde je to relevantní, je uplatněn kontrastivní přístup, jednotlivé jevy jsou studovány na pozadí češtiny.
Studenti ovládají větu jednoduchou, souřadné/podřadné souvětí, větné členy a různé druhy finitních vět.
Předpoklady
Úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Denní studium Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky získání zápočtu - - práce podle instrukcí LI3BE e-learningového kurzu - účast na 5 seminářích. - získání známky 3 nebo lepší z testu na konci semestru. Každý student má 2 pokusy. Pokud student nenapíše test ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. Kombinované studium Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky ke splnění zápočtu: - studium materiálů podle instrukcí na e-learningu. - získání známky 3 nebo lepší z testu na konci semestru. Každý student má 2 pokusy. Pokud student nenapíše test ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. - odevzdání domácích úkolů učiteli ve stanovených termínech.
Doporučená literatura
 • Aarts, Bas. Oxford Modern English Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 • Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice. Longman 1988. Alexander, L. G. Longman English Grammar. Longman 1988. Berk, L. M. English Syntax. OUP 1999. Biber, D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman 1999. Dušková, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia/Praha 1988. Gethin, H. Grammar in Context. Longman 1991. Chalker, S. A Student´s English Grammar Workbook. Longman 1993. Quirk, R. and S.Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman 1993. . London: Longman., 1988.
 • Alexander, L. G. Longman English Grammar. Longman, 1988.
 • Biber, Douglas. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999.
 • Broughton, Geoffrey. Penguin Advanced English Grammar A-Z. Harmondsworth: Penguin, 1990.
 • Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Dušková, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia/Praha, 2012.
 • Dušková, Libuše. Syntax současné angličtiny. Praha: Karolinum, 2016.
 • Eastwood, J. Oxford Guide to English Grammar. Oxford University Press, 2002.
 • Gethin, H. Grammar in Context. Longman, 1996.
 • Greenbaum, Sidney, and Gerald Nelson. An Introduction to English Grammar. London: Routledge, 2013.
 • Huddleston, R. et al. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, 2002.
 • Huddleston, Rodney. et al. A Student´s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge Univerzity Press, 2005.
 • Chalker, Sylvia. A Student´s English Grammar Workbook. London: Longman, 2004.
 • Leech, Geoffrey. A Communicative Grammar of English. Longman, 2013.
 • Leech, Geoffrey. An A-Z of English Grammar Usage. London: Edward Arnold, 2001.
 • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.
 • Quirk, Randolph. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 2000.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr