Předmět: Lingvistika 4: Syntax 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Lingvistika 4: Syntax 2
Kód předmětu KAJ/LI4BE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Week 1: Multiple sentences, comment clauses. Week 2: Syntax of the infinitive. Week 3: Syntax of the infinitive. Week 4: Syntax of the -ing condensers. Week 5: Absolute participle constructions, dangling participle. Week 6: The complexity of noun phrases. Week 7: Multiple sentence - different types of finite and non-finite clauses. Week 8: TEST 1. Week 9: Functional sentence perspective. Week 10: Cleft and pseudo-cleft constructions. Week 11: Pro-forms. Week 12: Ellipsis. Week 13: Scope of negation. Week 14: TEST 2. ¨ Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 9 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 61 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na další pochopení struktury anglické věty/souvětí zejména z hlediska komplexnosti substantivní fráze, nástrojů anglické kondenzace a vztahů přesahujících rámec věty/souvětí. Tam, kde je to relevantní, jsou jednotlivé jevy srovnány a kontrastovány s českým jazykem.
Studenti ovládají různé druhy nefinitních vět a rozpoznají vztahy, které jsou spojené s kohezní/koherentní anglickou větou/souvětím.
Předpoklady
Úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Požadavky: Studium materiálů poskytnutých na e-learningu. Dosažení v průměru 70% bodů v testech. Příprava konsolidačního cvičení za použití autentického textu. Ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • Aarts, Bas. Oxford Modern English Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 • Alexander, L. G. Longman English Grammar. Longman, 1988.
 • Biber, Douglas. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999.
 • Broughton, Geoffrey. Penguin Advanced English Grammar A-Z. Harmondsworth: Penguin, 1990.
 • Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Dušková, Libuše. Studies in the English Language 2. Praha: Karolinum, 1999.
 • Dušková, Libuše. Syntax současné angličtiny. Praha: Karolinum, 2016.
 • Eastwood, J. Oxford Guide to English Grammar. Oxford University Press, 2002.
 • Greenbaum, Sidney, and Gerald Nelson. An Introduction to English Grammar. London: Routledge, 2013.
 • Huddleston, R. et al. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, 2002.
 • Huddleston, Rodney. et al. A Student´s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge Univerzity Press, 2005.
 • Chalker, Sylvia. A Student´s English Grammar Workbook. London: Longman, 2004.
 • Leech, Geoffrey. A Communicative Grammar of English. Longman, 2013.
 • Leech, Geoffrey. An A-Z of English Grammar Usage. London: Edward Arnold, 2001.
 • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.
 • Quirk, Randolph. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 2000.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr