Předmět: Literatura 1: Britská a americká lit.

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Literatura 1: Britská a americká lit.
Kód předmětu KAJ/LT1SS
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Světlíková Anna, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je rozdělen do dvou částí (7 + 7 seminářů) odpovídajícím dvěma hlavním tématům kurzu. V první polovině semestru bude v rámci modulu Britských studií probíráno téma vzestupu a pádu Britského impéria a znázornění tohoto v dobové i současné literatuře. Modul Amerických studií, který proběhne v druhé polovině semestru, bude zaměřen na koncept Amerického snu (diskutován budou okolnosti jeho vzniku, adorace, ale i kritika). Seznam povinné četby pro oba moduly bude doplněn o další kulturní odkazy a doporučení na zdroje z jiných než tištěných médií. Témata probíraná v seminářích budou zahrnovat následující: The rise of the British Empire and its development, British colonization of the world, reverse colonization of Great Britain, What is an American?, what does the American dream mean, what are the assumption of American society?, spreading the American dream, Black metropolis, Native Americans and impossibility of achieving the dream.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět navazuje na znalosti, které studenti získali během bakalářského studia. Umožní jim se blíže seznámit s významnými a/nebo populárními britskými a americkými autory a s texty, které v průběhu století v angličtině napsali, v široké škále stylů a žánrů. Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší znalosti o konkrétních autorech a dílech v kulturním kontextu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Všeobecné požadavky na studenta: Aktivní účast na seminářích, čtení materiálů pro práci v seminářích, včasné a úplné plnění úkolů. Distanční výuka s ohledem na omezení v souvislosti s COVID19: Přímá výuka probíhá online, skrze Google Meet, pokud není oznámeno jinak. Předmět má svůj e-learningový kurz, jehož prostřednictvím jsou studentům zprostředkovány studijní materiály (povinné čtení, doplňující informace apod.): https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=3400. Studenti se musí zapsat do 15. 3. jinak nebudou schopni plnit požadavky předmětu. Docházka je povinná (v rámci denního studia jsou povoleny dvě neomluvené absence, v kombinovaném studiu jedna). Absence, pokud možno, hlásit předem. Dotazy a připomínky všeobecného a technického druhu ať jsou směřovány do fóra předmětu v e-learningovém kurzu. Zápočet bude udělen na základě splnění požadavků předmětu, při včasném odevzdání úplných úkolů, a po dosažení minimálně 70 % v zápočtovém testu na konci semestru. Pokud není v rámci jednotlivých částí předmětu specifikováno jinak, jsou požadavky a hodnocení studentů kombinované formy studia jsou totožné.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr