Předmět: Morfologie 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Morfologie 1
Kód předmětu KAJ/MO1BE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní terminologie, podstatná jména, členy, přídavná jména, příslovce, předložky, zájmena, kvantifikátory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na studium druhů slov (podstatná jména + členy, přídavná jména, příslovce, předložky, spojky, zájmena a číslovky). Studenti jsou seznámeni s různými přístupy ke klasifikaci a analýze těchto slovních druhů. V rámci každého zmíněného slovního druhu se dále věnují praktickému použití a hlavně potenciálním problémům s ním spojeným. Jednotlivé jazykové jevy jsou studovány na pozadí češtiny.
Orientace ve slovních druzích (kromě sloves) a jejich morfologických kategoriích.
Předpoklady
Znalost AJ na prahové úrovnu B2

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Aktivní účast na seminářích, vypracování domácích úkolů, zadání na Moodlu, testy.
Doporučená literatura
  • Dušková, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia/Praha, 2012.
  • Foley, M. and D. Hall. Advanced Learner's Grammar.. Longman, 2003.
  • Huddleston, R. et al. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, 2002.
  • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr