Předmět: Morfologie 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Morfologie 2
Kód předmětu KAJ/MO2BE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Week 1: Prepositions Week 2: Pronouns Week 3: Verbs in general: classification of verbs, morphological categories of verbs, the structure of a verb phrase (finite, non-finite, simple, complex). Week 4: Primary verbs: do, have, be. Week 5: Modality in Czech and English, deontic and epistemic modality, modal verbs: can, could, may, might. Week 6: Modal verbs: must, should, will, would, shall marginal modals: ought to, need, dare, used to. s. Week 7: TEST 1. Consolidation. Week 8: Transitive/intransitive verbs, the passive. Week 9: Non-finite verb phrases: infinitive (bare/ to-infinitive), gerund, present and past participle Week 10: The infinitive and the -ing form Week 11: Present and past tenses Week 12: Expressing the future Week 13: Phrasal verbs Week 14: TEST 2. Exam preparation Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr V kombinovaném studiu bude probrána stejná látka jako ve studiu denním. Jedná se o předmět staré akreditace a přímo v předmětu MO2BE již nebude nabízena pravidelná výuka. Studenti mají dvě možnosti: buď absolvovat předmět v zimním semestru formou několika společných online konzultací (+ samozřejmě osobních konzultací, které se pravidelně nabízí všem studentům), nebo mohou předmět absolvovat v letním semestru v rámci předmětu LI2BE, který předmět MO2BE v nové akreditaci nahradil.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je studium sloves a slovesných časů ve všech formách a funkcích. Studenti jsou seznámeni se slovesnou flexí, pomocnými slovesy, modálními slovesy, s lexikálními slovesy a jejich sémanticko-syntaktickou klasifikací a se slovesnými kategoriemi - především časem a rodem. Slovesné časy jsou srovnávány a kontrastovány. Studenti jsou vedeni k tomu, aby ke gramatickým jevům byli schopni přistupovat jak induktivně, tak deduktivně. Jednotlivé jazykové jevy jsou studovány na pozadí češtiny a je zdůrazňován vztah mezi formou a funkcí.
Podrobná znalost sloves a jejich morfologických kategorií s důrazem na použití modálních sloves a časů.
Předpoklady
Splnění předmětu MO1BE

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Kurz je ukončen zkouškou. Studenti ale musí nejprve získat zápočet a to na základě následujících požadavků: - 70 % ze dvou zápočtových testů. Pokud se student testu nezúčastní, ale včas se omluví a bude mít k neúčasti závažný důvod, může psát test v náhradním termínu. V opačném případě získá z testu 0 bodů. Studenti, kteří získají z obou testů v průměru alespoň 55 %, mohou psát test opravný. - aktivní účast na seminářích, studenti mohou dvakrát za semestr chybět - registrace do kurzu v Moodlu
Doporučená literatura
  • Dušková, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia/Praha, 2012.
  • Foley, M. and D. Hall. Advanced Learner's Grammar.. Longman, 2003.
  • Huddleston, R. et al. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, 2002.
  • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr