Předmět: Odborný anglický jazyk

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Odborný anglický jazyk
Kód předmětu KAJ/OAJNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
 • Haupt Jaromír, Mgr. Ph.D.
 • Světlíková Anna, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
!!! POZOR !!! Jestliže méně než 5 studentů se zapíše do prezenčního studia, kurz se pro denní studium neotevírá. V tomto případě si studenti denního studia mohou vybrat, jestli předmět absolvují spolu se studenty kombinovaného studia, a nebo zruší zápis a předmět splní jindy. Prezenční studium: 1) Úvod do kurzu, akademický text - základní charakteristiky, pravidla 2) Parafrázování v akademickém textu, shrnutí kapitoly/knihy. 3) Koheze, spojky 4) Styly, odkazy a citace v textu 5) Slovesa 6) Příčina a následek, vizualizace výsledků 7) Prezentace: základní prvky prezentace 8) Části prezentace, propojování a odkazování v prezentaci 9) Jazyk prezentací 10) Formalita 11) Prezentace 12) Prezentace 13) Prezentace 14) Prezentace Kombinované studium: 1) Úvod, akademický text, parafrázování, shrnutí, koheze a styly 2) Odkazy a citace v textu, slovesa, příčína a následek 3) Základní prvky a struktura prezentace, vizualizace dat 4) Prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cíle: Předmět je zaměřen na akademický styl vyjadřování se jak v ústních, tak v psaných projevech. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi čtení odborné literatury, které jim umožní porozumět, analyzovat a kriticky zhodnotit různé zdroje. Dále se zaměřuje na intenzivní rozšiřování speciální slovní zásoby, kdy studenti budou schopni samostatně připravit, realizovat, zpracovat vlastní projekt v AJ a dále diskutovat a vyjadřovat se v odborném anglickém jazyce, který úzce souvisí s jejich studijním oborem.
Zlepšení se v oblasti speciální slovní zásoby, kdy studenti budou schopni samostatně připravit, realizovat, zpracovat vlastní projekt v AJ a dále diskutovat a vyjadřovat se v odborném anglickém jazyce, který úzce souvisí s jejich studijním oborem
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B1+

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Písemná práce, Test

!!! POZOR !!! Jestliže méně než 5 studentů se zapíše do skupiny prezenčního studia, kurz se pro denní studium neotevírá. V tomto případě studenti denního studia mohou vybrat, jestli předmět absolvují spolu se studenty kombinovaného studia, a nebo zruší zápis a předmět splní jindy. Prezenční studium: Aktivní účast na cvičeních, prezentace, seminární práce. Docházka na předmět je povinná s možností 2 absencí. Student do konce 14 týdne odevzdá přes e-learning shrnutí jedné z kapitol vlastní bakalářské čí diplomové práce. Student během semestru vypracuje ostatní aktivity na elearningu a to průběžně, bude plnit termíny. Není možné úkoly plnit jen během posledního týdne semestru. Student přednese prezentaci své bakalářské či diplomové práce v délce 15 minut, v anglickém jazyce, bude se snažit smysluplně odpovídat na otázky. Zápočet je udělen po splnění výše uvedených požadavků. Kombinované studium: Kromě povinné docházky požadavky jsou totožné jako u studentů denního studia.
Doporučená literatura
 • BAILEY, S. Academic Writing. A Practical Guide for Students. Kingston Upon Thales: Nelson Thornes, 2003.
 • BELL, J. DoingYour Research Project : a guide for first-time researchers in education and social science. Open University Press, 1993.
 • Comfort, Jeremy. Effective presentations. Oxford.
 • Zemach, Dorothy E., and Lisa A Rumisek. Academic Writing. From Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -