Předmět: Osvojování druhého jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Osvojování druhého jazyka
Kód předmětu KAJ/ODJNM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Vyučovací hodina 1: Třída 1: Úvod do osvojování druhého jazyka. Úvod a přehled. Co je SLA? Co je to první jazyk? Proces učení se cizímu jazyku. Vyučovací hodina 2: Psychologie osvojování si druhého jazyka. Nativistické teorie SLA. Jazyky a mozek. Rozdíly u studentů. Účinky vícejazyčnosti. Vysvětlení rozdílné úspěšnosti studentů druhého jazyka. Vyučovací hodina 3: Sociolingvistické perspektivy učení se druhým jazykům. Environmentalistické teorie SLA. Sociokulturní teorie. Komunikační kompetence. Mikrosociální faktory. Makrosociální faktory. Vyučovací hodina 4: Učení a vyučování L2. Interakcionistické teorie SLA Integrační perspektivy. Přiblížení se kompetencím blízkým rodilému mluvčímu. Doporučení pro učení a výuku L2. Literatura Larsen-Freeman, D., and Michael H. Long. 2014. An Introduction to Second Language Acquisition Research. Routledge. Long, M. 2015. Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching. John Wiley and Sons, Inc. Mitchell, R., and Florence Myles. 2013. Second Language Learning Theories. Routledge Saville-Troike, M. 2006. Introducing Second Language Acquisition. CUP VanPatten, B., and Jessica Williams. 2015. Theories in Second Language Acquisition. Routledge

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům vhled do různých teorií osvojování druhého jazyka, aby předešli případným problémům, které by žáci mohli při procesu osvojování mít. Studenti se naučí analyzovat jazykové schopnosti a dovednosti svých budoucích žáků, aby se mohli při výuce optimálně rozhodovat a usnadňovat tak osvojování jazyků jejich žáků.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Účast: doporučená Zápočet bude udělen studentům, kteří: pravidelně sledovali a studovali materiály v e-learningovém kurzu účastnili se všech aktivit v hodině splnili všechny úkoly ke čtení v daném termínu dosáhli 70 % v závěrečném testu vypracovali prezentaci na vybrané téma
Doporučená literatura
  • Ellis, Rod. Second Language Acquisition. OUP, 1997.
  • Ellis, Rod. Understanding Second Language Acquisition. OUP, 2015.
  • Johnson, Keith. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson, 2017.
  • Mitchell, Rosamond, Florence Myles and Emma Marsden. Second language learning theories. 2019.
  • Saville-Troike, Muriel. Introducing Second Language Acquisition. 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr