Předmět: Odborná rozprava z anglického jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Odborná rozprava z anglického jazyka
Kód předmětu KAJ/ORA
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Obsahem státní závěrečné zkoušky je formou ústní rozpravy prověřit znalosti z lingvistiky - teoretické základy a jejich praktická aplikace ve 4 hlavních lingvistických disciplínách (fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie), z teorie a praxe výuky angličtiny jako cizího jazyka a z historie a kultury anglicky mluvících zemí.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Součást SZZ z oboru anglický jazyk je v rámci Bc. studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání tvořena odbornou rozpravou zaměřenou na základní tematické okruhy navazující na profilující předměty ze studijního plánu (tzn. Základy jazykovědy, Lingvistika I: Fonetika a morfologie, Lingvistika II: Fonologie a morfologie, Kultura I: Úvod do kultury a literatury, Jazykové dovednosti 4, Kultura II: Britská studia, Lingvistika III: Syntax 1, Jazykové dovednosti 5, Kultura III: Americká studia a Lingvistika IV: Syntax 2). Tematické okruhy k SZZ jsou rozděleny do 2 skupin podle charakteru studijních předmětů: a) lingvistika - teoretické základy a jejich praktická aplikace (od pravidla k příkladu) ve třech lingvistických disciplínách, které jsou součástí Bc. programu (fonetika/fonologie, morfologie, syntax); b) literatury a kultury anglicky mluvících zemí - základní znalosti historie, kultury a literatury, kritické zhodnocení významných britských a amerických historických událostí a jejich reflexe v umělecké tvorbě. Studentovi je zadán okruh otázek, ve kterém jsou konkrétní otázky k odborným znalostem a dovednostem v rozdělení korespondujícím s uvedenými kategoriemi profilujících předmětů. Vedle ověření znalostí ve zmíněných tematických okruzích si SZZ také klade za cíl ohodnotit jazykovou úroveň kandidátů, především styl a kultivovanost mluveného projevu.
Zvládnutí dovedností nutných pro učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ.
Předpoklady
Splnění všech studijních povinností.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Cílem státní závěrečné zkoušky je formou ústní rozpravy prověřit znalosti z lingvistiky - teoretické základy a jejich praktická aplikace ve 4 hlavních lingvistických disciplínách (fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie), z teorie a praxe výuky angličtiny jako cizího jazyka a z historie a kultury anglicky mluvících zemí.
Doporučená literatura
  • Campbell, Neil and Kean, Alasdair. American Cultural Studies. An Introduction to American Culture.. London and New York: Routledge, 1997.
  • Gower, R., D. Phillips and S. Walters. Teaching Practice Handbook. Heineman, 1995.
  • Lipka, L. An Outline of English Lexicology.. Niemeyer, 1990.
  • McDowall, David. An Illustrated History of Britain.. Harlow: Longman, 1989.
  • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr