Předmět: Praktický anglický jazyk 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Praktický anglický jazyk 1
Kód předmětu KAJ/PA1P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Rozvoj jazykových dovedností v rovině poslechu s porozuměním a ústního projevu. Z jazykových prostředků je zvýšená pozornost věnována opakování, prohloubení a automatizaci základních morfosyntaktických struktur daného cizího jazyka a správné produkci jeho zvukové stránky. Veškeré osvojované jazykové činnosti jsou komunikativně zakotveny a mají výrazný činnostní charakter. V rovině implicitně nacvičované gramatické stránky cílového jazyka je zvláštní pozornost věnována interferenčním jevům. Konkrétní obsah je přizpůsoben potřebám zapsaných studentů

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vyrovnání heterogenních vstupních jazykových dovedností v rovině poslechu s porozuměním a ústního projevu. Z jazykových prostředků je zvýšená pozornost věnována opakování, prohloubení a automatizaci základních morfosyntaktických struktur daného cizího jazyka a správné produkci jeho zvukové stránky. Veškeré osvojované jazykové činnosti jsou komunikativně zakotveny a mají výrazný činnostní charakter. V rovině implicitně nacvičované gramatické stránky cílového jazyka je zvláštní pozornost věnována interferenčním jevům. Uvažovaná vstupní referenční úroveň: prahová B1 (receptivní dovednosti), rozvinutá A2 (produktivní dovednosti) Uvažovaná výstupní úroveň: rozvinutá B1 (receptivní dovednosti), plně rozvinutá A2 (produktivní dovednosti)
Přispívá k získání úrovně B1.
Předpoklady
Aj na úrovni A2

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Docházka, aktivní účast, domácí příprava, testy.
Doporučená literatura
  • Redston, CH. and G. Cunningham. Face2face Pre-intermediate Student's Book. Cambridge University Press, 2005.
  • Redston, CH. and G. Cunningham. Face2face Pre-intermediate Workbook. Cambridge University Press, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr