Předmět: Cizí jazyk pro učitele 1. st. ZŠ 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk pro učitele 1. st. ZŠ 1
Kód předmětu KAJ/PAU1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1: Unit 4A: Failure and success. Week 2: Modal verbs: can, could, be able to. Pronunciation: sentence stress. Week 3: Unit 4B: Modern manners. Phone language. Week 4: Pronunciation: silent consonants. Revise and check: unit 3 + 4. Week 5: Unit 5A: Sporting superstitions. Past tenses. Week 6: Sport vocabulary. Pronunciation: word stress Week 7: Unit 5B: Relationships. Adverbs of frequency. Pronunciation: linking Week 8: Mid-term test. Practical English: Old friends. Week 9: Unit 6A: Passives. Pronunciation: sentence stress 1. Week 10: Cinema vocabulary. Writing: a film review. Week 11: Unit 6B: Judging by appearance. Pronunciation: diphthongs. Week 12: Revising and Check: Unit 5 - 6. Week 13: Modals of deduction. Song: Got life. Week 14: Credit test. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět psát jasné detailní texty týkající se širokého spektra témat vztahujících se k jejich osobním zájmům 2. reagovat na takové úrovni plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžnou interakci s rodilými mluvčími 3. rozumět rozsáhlým mluveným projevům a přednáškám 4. rozumět současné psané próze
Studenti jsou schopni samostatně používat anglický jazyk na úrovni rozvinuté B2.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni prahové B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (2 absence povoleny). Po studentech se požaduje soustavná práce s pracovní učebnicí, a náležitá příprava na semináře. V zápočtovém testu musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů. U studentů kombinovaného studia povinná účast ve výuce v celém rozsahu. During the last class (week 13) full-time students (only) will have to present a dialogue that was learnt during the semester. The students will enter the room in pairs and present a dialogue on the teacher's choice (by heart). The students who pass the test and answer the dialogue successfully will get a credit.
Doporučená literatura
  • Alexander, L.G. Longman English Grammar Practice: for Intermediate Students. New York: Longman, 1990.
  • Carter, R. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers: Level 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et.al. New English File. Intermediate. Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2013.
  • McCarthy M. et. al. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate &Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
  • O´Connel, S & L. Hashemi. Cambridge First Certificate Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
  • Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr