Předmět: Cizí jazyk pro učitele 1. stupeň ZŠ 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk pro učitele 1. stupeň ZŠ 2
Kód předmětu KAJ/PAU2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1: Unit 7A: Extraordinary school for boys. First conditional. Week 2: Future time clauses. Pronunciation: the letter "u". Week 3: Unit 7B: Ideal home. Second conditional. Week 4: Housing vocabulary. Pronunciation: sentence stress 2. Week 5: Practical English: functional language. Week 6: Unit 8A: Sell and tell. Reported speech. Week 7: Mid-term test. Shopping vocabulary. Pronunciation: the letters "ai". Week 8: Unit 8B: What´s the right job for you? Gerunds / infinitives. Week 9: Work vocabulary. Pronunciation: word stress Week 10: Revise and Check: Units 7 - 8. Week 11: Unit 9A: Lucky encounters. 3rd conditional. Making adjectives and adverbs. Pronunciation: sentence stress 3. Week 12: Unit 9B: Too much information. Quantifiers. Phrasal verbs. Week 13: Pronunciation: "ough", "augh". Speaking practice -preparation for exam. Week 14: Credit test. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat esej nebo referát, v nichž předají informace nebo uvedou důvody na podporu určitého názoru nebo proti němu 2. aktivně se účastnit diskuse v jim známém kontextu, přičemž jsou schopni brát ohled na další názory a udržet si je 3. rozumět většině filmů ve standarní variantě angličtiny 4. rozumět současné psané próze
Studenti jsou schopni samostatně používat anglický jazyk na úrovni plně rozvinuté B2.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni rozvinuté B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (3 absence povoleny). Po studentech se požaduje soustavná práce s pracovní učebnicí, zpracování krátkých písemných statí a náležitá příprava na semináře. V zápočtovém testu musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů. Ústní zkouška je zaměřená na ověření řečových dovedností studentů na požadované úrovni B2 dle SERR
Doporučená literatura
  • Alexander, L.G. Longman English Grammar Practice: for Intermediate Students. New York: Longman, 1990.
  • Carter, R. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers: Level 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et.al. New English File. Intermediate. Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2013.
  • McCarthy M. et. al. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate &Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
  • O´Connel, S & L. Hashemi. Cambridge First Certificate Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
  • Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr