Předmět: Cizí jazyk 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk 1
Kód předmětu KAJ/PCA1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1: Course introduction, Unit 1 A: Who´s Who? Questions, common verb phrases. At the airport. Week 2: Unit 1B: Who knows you better? Present simple, personality adjectives. Describing yourself. Week 3: Unit 1C: At the Moulin Rouge. Present continuous. The body. Prepositions of place. Week 4: Unit 1D: The Devil´s dictionary. Relative clauses. Paraphrasing. Revision. Week 5: Quiz 1. Unit 2A: Right place, wrong time. Past simple. Holidays. At the conference hotel. Week 6: Unit 2B: A moment in time. Past continuous. Prepositions of time and place. The story behind a photo. Week 7: Unit 2C: Fifty years of pop. Questions with/without auxiliaries. Question words. Week 8: Unit 2D: One October evening. Conjunctions so, because, but, although. Verb phrases. Revision. Week 9: Quiz 2. Unit 3A: Where are you going? Going to, present continuous. Restaurant problems. Week 10: Unit 3B: The pessimist´s phrase book. Opposite verbs. An informal letter. Week 11: Unit 3C: I´ll always love you. Will/won´t for promises, offers, decisions. Verb + back. Week 12: Unit 3D: I was only dreaming. Review of tenses. Verbs + prepositions. Week 13: Revision: Units 1 - 3. Week 14: Credit test .

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout nižšího stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat osobní dopis a poznámky, v nichž žádají o jednoduchou bezprostřední informaci nebo ji sdělí, přičemž objasní cíl, který považují za důležitý 2. umět komunikovat v jednoduchých a rutinních záležitostech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací týkajících se známých témat a aktivit 3. rozumět hlavním bodům jasného standardního mluveného projevu týkajícího se známých témat, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atp. 4. rozumět textům s vysokou frekvencí výskytu každodenního jazyka nebo jazyka spojeného s výkonem práce
Studenti jsou schopni samostatně používat anglický jazyk na úrovni A2.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni A1.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Docházka, aktivní účast ve výuce, vypracování zadaných úkolů, testy. Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (1 absence povoleny). Po studentech se požaduje soustavná práce s pracovní učebnicí, zpracování krátkých písemných statí a náležitá příprava na semináře. V zápočtovém testu musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů. U studentů kombinovaného studia povinná účast ve výuce v celém rozsahu. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et. al. New English File. Pre-intermediate. Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2012.
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File. Intermediate. Student´s workbook ..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr