Předmět: Cizí jazyk 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk 3
Kód předmětu KAJ/PCA3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1:Unit 7A Famous fears and phobias Week 2: Unit 7B Born to direct Week 3: Unit 7C I used to be a rebel Week 4: Unit 7D The mothers of invention Week 5: Unit 8A Are you a party animal? Week 6: Unit 8B What makes you feel good? Week 7: Unit 8C How much can you learn in a month? Week 8: Unit 8D The name of the game Week 9: Unit 9A If something bad can happen it will Week 10: Unit 9B Never smile at a crcodile Week 11: Unit 9C Decisions, decisions Week 12: Unit 9D: What should I do? Week 13: Revision: Units 7 to 9 Week 14: Credit test

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat koherentní text na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich zájmu 2. vstoupit bez přípravy do konverzace na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich osobního zájmu nebo jsou relevantní pro každodenní život, např. rodina, hobby, práce, cestování a aktuální události 3. rozumět hlavním bodům mnoha radiových a televizních programů, když je jejich projev pomalý a zřetelný 4. rozumět popisu událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech
Students are independent users of the English language at lower B1 level.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni rozvinuté A2.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (1 absence povoleny). Po studentech se požaduje soustavná práce s pracovní učebnicí, zpracování krátkých písemných statí a náležitá příprava na semináře. V zápočtovém testu musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů. U studentů kombinovaného studia povinná účast ve výuce v celém rozsahu. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et. al. New English File. Pre-intermediate. Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2012.
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File. Pre Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr