Předmět: Cizí jazyk 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk 4
Kód předmětu KAJ/PCA4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1: Course introduction, Unit 1 A: Mood food. Present simple, continuous. Week 2: Action / non-action verbs. Unit 1B: Family life. Future forms. Week 3: Adjectives of personality. Pronunciation: short and long vowel sounds. Week 4: Unit 2A: Spend or save? Present perfect + past simple. Week 5: Money vocabulary. Practical English: Meeting the parents. Pronunciation: the letter "o". Week 6: Unit 2B: Changing lives. Present perfect + present perfect continuous. Week 7: Mid-term test. Strong adjectives. Revise and check: unit 1 + 2. Week 8: Transport vocabulary. Unit 3A: Race across London. Week 9: Comparatives and superlatives. Pronunciation: sentence stress. Week 10: Unit 3B: Stereotypes. Articles. Week 11: Collocations. Pronunciation: "". Week 12: Practical English: A difficult celebrity. Week 13: Revision: Units 1 - 3. Pronunciation: "th". Week 14: Credit test. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět vyprávět příběh nebo děj knihy či filmu a popsat emoce 2. umět se vyjadřovat srozumitelněji, ač s občasnými pauzami určenými k rozvaze nad gramatikou a slovní zásobou a jejich opravě 3. rozumět většině televizních programů zahrnujících zprávy a aktuální záležitosti 4. číst články a reportáže týkající se současných problémů
Studenti jsou schopni samostatně používat anglický jazyk na úrovni prahové B2.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni plně rozvinuté B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (3 absence povoleny). Po studentech se požaduje soustavná práce s pracovní učebnicí, zpracování krátkých písemných statí a náležitá příprava na semináře. V zápočtovém testu musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů.
Doporučená literatura
  • Alexander, L.G. Longman English Grammar Practice: for Intermediate Students. New York: Longman, 1990.
  • Carter, R. Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers: Level 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et.al. New English File. Intermediate. Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2013.
  • McCarthy M. et. al. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate &Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
  • O´Connel, S & L. Hashemi. Cambridge First Certificate Listening and Speaking. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
  • Vince, M. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr