Předmět: Didaktika cizího jazyka pro uč. 1.st. 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika cizího jazyka pro uč. 1.st. 2
Kód předmětu KAJ/PDA2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Week 1: Planning an activity/a lesson - points to consider. Differentiation in young learner class. Week 2: Evaluation and assessment suitable for young learners. Using Language portfolios with children. Week 3: Error correction and implications for young learner classroom. Remedial work. Week 4: Teaching speaking - role, process, principles, first steps. Week 5: Teaching writing - role, process, principles, first steps. EFL song, chants for young learners. Week 6: Communicative language teaching. Task-based approach for young learners. Week 7: Special educational needs in language classes - areas of difficulties, teaching tips. Week 8: Microteaching. Week 9: Microteaching. Week 10: Microteaching. Week 11: Microteaching. Week 12: Microteaching. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr The extent of the face-to-face instruction: 9 lessons/semester

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na rozvoj produktivních dovedností, na principy a způsoby testování, hodnocení a sebehodnocení a na zásady práce s chybou. Součástí programu je i výuka cizího jazyka pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a hodnocení a výběr vhodného materiálu pro výuku AJ. Kurz se dále zabývá možnostmi využití projektové práce, her, písní a říkanek ve výuce. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, a také navrhnout své vlastní postupy i výukové materiály. Součást kurzu je i práce s odbornou cizojazyčnou literaturou. Studenti jsou schopni studovat z anglické TEFL literatury, shrnout a zhodnotit informace a argumenty z vybraných zdrojů a rozvíjí si tak dovednost čtení na požadovanou úroveň prahové C1 podle SERR.
Studenti budou schopni naplánovat, realizovat a analyzovat efektivní výuku s ohledem na potřeby žáka mladšího školního věku.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni plně rozvinuté B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Jedná se o kurz nové akreditace - přejděte k DA1/2/3 (4) P/K. Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (3 absence povoleny). Průběžně zpracují stručné shrnutí vybraných kapitol z odborných TEFL textů, připravených v komponentě kurzu (Moodle). Studenti si připraví krátký výstup, zaměřený na metodicky správné strukturování a prezentaci vybrané jazykové aktivity, kterou následně analyzují. Zápočet bude udělen za náležitou prezentaci předem připraveného výstupu. Ústní zkouška se skládá ze dvou částí. První část probíhá v češtině a zahrnuje otázky z obou didaktických předmětů: Didaktika cizího jazyka pro učitele 1. st. ZŠ 1 a 2. Druhá část spočívá v krátké rozpravě nad odborným textem, který si studenti volí sami z některého ze studovaných oblastí. Student je schopen vysvětlit důvody pro volbu tématu textu a je schopen jej shrnout vlastními slovy a interpretovat. Hodnocena bude obsahová a jazyková správnost ústního projevu.
Doporučená literatura
 • Bedson, G. Games for Children. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
 • Crombie, M. Specific Learning Difficulties: Dyslexia: Teacher's Guide. Belford: Ann Arbor, 1997.
 • Edge, J. Mistakes and Correction.. Longman, 1990.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Harlow: Longman, 1999.
 • Hughes, A. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
 • Ioannou-Georgiou, S. and Pavou, P. Assessing Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 2003.
 • Peer, L. Dyslexia in primary schools. Sutton: BDA, 2000.
 • Philips, S.. Young Learners. Oxford University Press, 1993.
 • Phillips,D et al. Projects with Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • Scott, W.A. and Ytreberg, L.H. Teaching English to Children. New York: Longman, 1990.
 • Slattery, M. and Willis, J. English for Primary Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 • Vale, D. and Feunteum, A. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr