Předmět: Didaktika cizího jazyka pro uč. 1.st. 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika cizího jazyka pro uč. 1.st. 2
Kód předmětu KAJ/PDA2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium: Plánování hodiny/aktivity. Diferenciace ve třídách mladšího a středního školního věku. Evaluace a hodnocení vhodné pro mladší a střední školní věk. Využívání jazykových portfolií. Testování. Oprava chyb a implikace pro výuku na 1. st. ZŠ. Nápravná práce. Výuka mluvení - role, proces, principy, první kroky. Výuka psaní - role, proces, principy, první kroky. Píseň v hodině anglického jazyka, chanty pro prvostupňové žáky. Kommunikační přístup k výuce jazyka. Integrace. Specifické výukové potřeby v jazykové třídě - obtíže, tipy do výuky. Výuka heterogenních tříd. Integrace. CBL, soft CLIL, hard CLIL Autonomie. Učitel a jeho další profesní rozvoj. Kombinované studium Se řídí stejným obsahem a stejnými podmínkami (viz požadavky). Konkrétní harmonogram určen počtem bloků v aktuálním semestru.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na rozvoj produktivních dovedností, na principy a způsoby testování, hodnocení a sebehodnocení a na zásady práce s chybou. Součástí programu je i výuka cizího jazyka pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a hodnocení a výběr vhodného materiálu pro výuku AJ. Kurz se dále zabývá možnostmi využití projektové práce, her, písní a říkanek ve výuce. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, a také navrhnout své vlastní postupy i výukové materiály. Součást kurzu je i práce s odbornou cizojazyčnou literaturou. Studenti jsou schopni studovat z anglické TEFL literatury, shrnout a zhodnotit informace a argumenty z vybraných zdrojů a rozvíjí si tak dovednost čtení na požadovanou úroveň prahové C1 podle SERR.
Studenti budou schopni naplánovat, realizovat a analyzovat efektivní výuku s ohledem na potřeby žáka mladšího školního věku.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni plně rozvinuté B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Kurz je zakončen zkouškou. Zkouška se skládá ze dvou částí. První část obsahuje otázky z obou didaktických kurzů, tj. PDA1 + PDA2. Studenti odpovídají na otázky česky nebo anglicky (angličtina je preferovaná). Ve druhé části jsou studenti požádáni vysvětlit dané termíny a komentovat svoji zkušenost učitele. Obsah i jazyková správnost jsou součástí hodnocení. -Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (2 absence povoleny pro denní studium, jedna absence povolena pro kombinované studium). - Aktivní účast na hodinách (včetně extra úkolů pokud jsou zadány) - Aktivní sledování MOODLE (další materiály jsou k dispozici na MOODLE, systém sledovat průběžně) - Zápočtové testy (midterm, final, min. 70% z každého z testů) - Studenti si připraví krátký výstup, zaměřený na metodicky správné strukturování a prezentaci vybrané jazykové aktivity, kterou následně analyzují. (nahrávka na Google Drive + zpětná vazba na ostatní studenty skrze Google Doc) extra úkol: Studenti průběžně zpracují stručné shrnutí vybraných kapitol z odborných TEFL textů, připravených v komponentě kurzu (MOODLE). Pozor: Mikrovýstup bude nahráván na kameru KAJ, zpětná vazba bude poskytnuta přímo v hodině učitelem a spolužáky prezentujícího v Google Doc, s videem (uložené na Google Drive) nebude nijak dál nakládáno a nahrávka bude smazána (pokud neodsouhlaseno jinak) More information at: MOODLE https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11787 Google Drive day-time https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cSBz1Ilx1aTkWTvacNmK04s3VwrFNX8a part-time https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MlSOtdEB1nQ_aJo1uq1LtKuLQbFXjGRz Google Doc - Schedule day-time https://docs.google.com/document/d/12sBlxt0OHco4q6OV_ixQni0vrNioI9hppNH_L7dpUDc/edit part-time https://docs.google.com/document/d/1kBqczLztKA2D1szKJgnesjAVz0HI0TbVgToCRbNHspg/edit Google Doc - Requirements day-time https://docs.google.com/document/d/10lM5cX2drChAymRLzcsJyY-JEsaGgOgpAN7CCAOYEuM/edit#heading=h.wauanefyhzuc part-time https://docs.google.com/document/d/12s4rfhqEAEQABTwoWSHBvhx9XS8_7yjtvlrj9oAAxQ8/edit Google Doc - Feedback day-time https://docs.google.com/document/d/17pCfJ3uJwM67nSl2YC7iTqkt-3jzcd_SBxQPZX6r6F4/edit Activity template day-time https://docs.google.com/document/d/17O2DzAVGRwEFWh_JxTQNRXxhnLPvD1_tcKHZJQnXxP0/edit part-time https://docs.google.com/document/d/1cofY7yn6DElhDxdjvihO5PKL2fHkwgh-0Z7HLAbtbCU/edit
Doporučená literatura
 • Bedson, G. Games for Children. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
 • Crombie, M. Specific Learning Difficulties: Dyslexia: Teacher's Guide. Belford: Ann Arbor, 1997.
 • Edge, J. Mistakes and Correction.. Longman, 1990.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Harlow: Longman, 1999.
 • Hughes, A. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
 • Ioannou-Georgiou, S. and Pavou, P. Assessing Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 2003.
 • Peer, L. Dyslexia in primary schools. Sutton: BDA, 2000.
 • Philips, S.. Young Learners. Oxford University Press, 1993.
 • Phillips,D et al. Projects with Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • Scott, W.A. and Ytreberg, L.H. Teaching English to Children. New York: Longman, 1990.
 • Slattery, M. and Willis, J. English for Primary Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 • Vale, D. and Feunteum, A. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr