Předmět: Prezentační dovednosti

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Prezentační dovednosti
Kód předmětu KAJ/PDBE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
Obsah předmětu
Témata probíraná v rámci seminářů: Presentation phases and related communication and language skills. Language of presentations: levels of formality/informality, useful expressions. Rhetorical questions, contrasts, tripling, simplification. Successful presentations: effective openings and means of organising the information (cause, effect, purpose) Visual aids Using one's voice: articulation, chunking, stress, intonation. Basic voice techniques: emphasis, focusing, softening, repetition. Body language. Handling questions: clarification, dealing with questions. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty, jak srozumitelně a logicky prezentovat různé formy sdělení. Pozornost je věnována zejména rozvoji dovednosti připravit smysluplné vystoupení, jakož i rozvoji škály mluvních dovedností, které umožní studentům jejich vystoupení efektivně prezentovat.
Studenti budou umět připravit a využít různé způsoby prezentace různých tématicky zaměřených zpráv.
Předpoklady
Anglický jazyk na úrovni B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápis do kurzu na elearning.tul.cz (https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11434). Prostřednictvím tohoto kurzu budou studentům zprostředkovány informace týkající se teoretických znalostí a praktických dovedností tvořících náplň předmětu. Aktivní účast na cvičeních. Povolené jsou dvě absence v semináři u studentů denní formy, a jedna u studentů kombinované formy studia. O absenci by studenti měli vyučující, pokud možno, informovat předem. Příprava a přednes prezentace na dané téma, vzájemné hodnocení přednesených prezentací. Studenti by měli být připraveni na skutečnost, že jejich prezentace budou nahrávány pro potřeby předmětu (rozbor a hodnocení přednesu). Nicméně jim bude umožněno, aby zpětná vazba dané nahrávky neproběhla veřejně. Včasné a úplné plnění doplňujících úkolů a aktivit v rámci kurzu (a to buď v rámci semináře, či prostřednictvím kurzu na Moodle). Hodnocení v rámci obou forem výuky bude na základě včasného a úplného plnění požadavků. Tyto podmínky jsou stejné pro studenty prezenční i kombinované formy studia.
Doporučená literatura
  • Bradbury, Andrew. Successful Presentation Skills. London, 2010.
  • Chivers, Barbara and Michael Shoolbred. A Student's Guide to Presentations: Making your Presentation Count. Los Angeles, 2007.
  • Mandel, Steve. Effective Presentation Skills. North Canton, Ohio, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr