Předmět: Psaný projev II: Esej

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Psaný projev II: Esej
Kód předmětu KAJ/PP2BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Míča Slavomír, Mgr. Bc. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Haupt Jaromír, Mgr. PhD.
Obsah předmětu
Introduction. Developing stylistic awareness. Written vs. spoken language. Stylistic practice: using impersonal language Revision: the essay form. Pre-writing: brainstorming, mind maps, outlining. Types of essays Writing an argumentative essay. Stylistic practice: nominalization The comparison and contrast essay. The example essay. Feedback sessions. Proofreading. Punctuation, using commas. Writing a cause and effect essay. Writing a process analysis essay. Stylistic practice: manipulating word order. Stylistic practice: avoiding vagueness, using hedges. Stylistic practice: using synonyms and collocations Feedback sessions Final test. Writing a report, a summary. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 10 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Kurz pokračuje ve výuce základů psaného projevu. Cílem je, aby po absolvování kurzu studenti byli schopni napsat krátké statě v nefikčních žánrech nejužitečnějších v akademickém prostředí. Kurz je i nadále zaměřen na psaní jako proces s důrazem na pochopení vnitřní struktury textu a schopnosti uvědomělého psaní na základě předchozích plánů. Velký důraz je kladen také na kritické myšlení a sebereflexi.
Studenti si zlepší dovednost kriticky analyzovat texty a vypracovat logickou a náležitě strukturovanou stať v AJ.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Hodnocení: - jazyková cvičení a písemné úkoly a jejich zdokonalení na základě zpětné vazby - jazykový test - závěrečná esej COVID19: Pokud bude nutný přechod na distanční výuku, bude kurz probíhat formou online výuky a prostřednictvím e-learningu, a to formou průběžného vypracovávání cvičení v době dle standardního rozvrhu a odevzdávání domácích úloh.
Doporučená literatura
  • Bailey, Stephen. Academic Writing. A Handbook for International Students. Abingdon: Routledge, 2018.
  • Smalley, Regina L., Mary K. Ruetten, and Joann Rishel Kozyrev. Refining Composition Skills: Academic Writing and Grammar. Boston: Heinle ELT, 2011.
  • Zemach, Dorothy E., and Lisa A Rumisek. Academic Writing. From Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr