Předmět: Praktický jazyk 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Praktický jazyk 1
Kód předmětu KAJ/PR1BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Week 1: Introduction to the course. Unit 1. Week 2: Unit 1 Week 3: Unit 1 Week 4: Unit 2 Week 5: Unit 2 Week 6: Unit 3 Week 7: Unit 3 Week 8: Unit 4 Week 9: Unit 4 Week 10: Unit 5 Week 11: Unit 5 Week 12: Unit 5, consolidation Week 13: FINAL TEST 1 Week 14: FINAL TEST 2 (retake) Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr V kombinovaném studiu bude probrána stejná látka jako ve studiu denním.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je prostřednictvím různých aktivizačních forem výuky zdokonalit jazykovou úroveň studentů. Důraz je kladen na zlepšení plynulosti mluveného projevu, poslechových dovedností, dovedností čtení a na konsolidaci znalostí anglického gramatického systému, který si studenti osvojili na střední škole. Součástí předmětu je i kurz psaní, který je zaměřen na psaní jako proces s důrazem na stavbu odstavce. Dovednost psaní je úzce spojena s dovedností čtení. Texty jsou analyzovány a slouží jako modely psaní, v nichž jsou uplatňována základní pravidla efektivního písemného projevu.
Postupný rozvoj AJ od PR1BE do PR5BE až na úroveň C1.
Předpoklady
Anglický jazyk na úrovni B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Pro získání zápočtu musí student úspěšně splnit zápočtový test na 70 procent. Pokud v prvním pokusu student získá alespoň 50 procent, může psát test opravný. Student má dále za povinnost se registrovat do příslušného kurzu na Moodlu. Kurz je ukončen ústní zkouškou. Výsledná známka je kombinací výsledku zápočtového testu a ústní zkoušky.
Doporučená literatura
  • Newbrook, J., Wilson, J. FCE Gold Plus. Longman, 2000.
  • Smalley, R., L. et al. Refining composition skills : rhetoric and grammar. Heinle & Heinle, 2001.
  • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr