Předmět: Praktický jazyk 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Praktický jazyk 2
Kód předmětu KAJ/PR2BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Obsah dán učebnicí.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 69 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 69 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pokračovat v rozvoji všech čtyř základních jazykových dovedností, rozšíření aktivní i pasivní slovní zásoby a upevnění znalostí anglického gramatického systému tak, aby byli studenti připraveni k úspěšnému složení semestrální zkoušky na plně zvládnuté úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Kurz psaní, který je součástí předmětu, je zaměřen na psaní jako proces s důrazem na stavbu vybraných druhů souvislého textu. Pro pochopení struktury i obsahu jednotlivých typů kompozice analyzují studenti příslušné autentické texty, které slouží jako modely správně strukturovaných a náležitě podpořených psaných projevů.
Postupný rozvoj AJ od PR1BE do PR5BE až na úroveň C1.
Předpoklady
Splnění PR1BE

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Docházka, aktivní účast na seminářích, domácí příprava, testy.
Doporučená literatura
  • Newbrook, J., Wilson, J. FCE Gold Plus. Longman, 2000.
  • Smalley, R., L. et al. Refining composition skills : rhetoric and grammar. Heinle & Heinle, 2001.
  • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr