Předmět: Praktický anglický jazyk 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Praktický anglický jazyk 3
Kód předmětu KAJ/PR3BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Část praktického jazyka: Week 1 Introduction: PR3BE course. Coursebook. Short test. Overview of tenses Week 2 Unit 1: Our People Week 3 Unit 1 (continued) Week 4 Unit 2: Mastering Languages Week 5 Unit 2: (continued) Week 6 Unit 3: All in the mind Week 7 Unit 3: (Continued) Week 8 Review Week 9 Unit 4: Just the job! Week 10 Unit 4: (continued) Week 11 Unit 5 Dramatic Events Week 12 Unit 5 (Continued) Week 13 Revision for Credit Test Week 14 CREDIT TEST 1 Exam Period CREDIT TEST 2 (second attempt for those who got 50-69.5%) Komponenta psaní: Week 1: Essay structure. Unit 7 Writing academic English Week 2: Thesis statement and introductory paragraph. Unit 7 Writing Academic English and Unit 4 Writing the research paper. Deadline for submitting essay plan. Week 3: Quoting or citing authors. The Chicago manual of style. Examination of examples. Unit 9 Writing Academic English Week 4: Conclusion and use of diagrams. Deadline for submitting main body of essay. Week 5: Bibliography and table of contents. Deadline for introduction and conclusion of essay. The Chicago manual of style. Unit 5, Writing the research paper. Week 6: Revision for credit test. Deadline for complete essay. Week 7: Credit test Kombinované studium: Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 13 hodin/semestr Note: There is no set course book. The syllabus is designed around students' needs and the requirements of the credit test. Week 1 Introduction to PR3K. Websites. Resources. Diagnostic test. Use of English Tasks (grammar and vocabulary) Week 2 Listening and Reading Tasks + Grammar Clinic Week 3 Speaking Tasks + Grammar Clinic + Revision Week 4 Credit Test Due the Rector's decision to shutdown the TUL, the JD3BE classes will take place online from 29th September to 30th October 2020. To ensure that the teaching smoothly, exercises and tasks will be made available on the online learning platform Moodle. Videos will be uploaded which can be viewed at any time during that teaching week. There is a lot of material to cover in this course and it is essential that students keep up with the work. Students who fall behind with their work have difficulty passing this course. Full time students must join the Moodle course. Part time students (kombinované stadium) are welcome as well: https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=724

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurz je první ze tří kurzů praktického jazyka, ve kterém se studenti dostanou z úrovně B2 na úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Jedná se o tématicky organizovaný kurz, který společně s předměty PR4BE a PR5BE nabízí přípravu na závěrečnou jazykovou zkoušku (jako ukončení předmětu PR5BE). Tyto tři kurzy zahrnují všechny hlavní oblasti gramatiky a zaměřují se také na rozšíření slovní zásoby studentů. Pravidelně se procvičují receptivní dovednosti (čtení a poslech) s důrazem na úkoly a techniky použité při zkoušce. Navíc je rozvíjena správnost a plynulost ústního projevu studentů.
Postupný rozvoj AJ od PR1BE do PR5BE až na úroveň C1.
Předpoklady
Splnění předmětu PR2BE.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Kurz je ukončen zápočtem. Aby studenti získali zápočet, musí splnit úspěšně obě části kurzu. Pro část praktického jazyka získají zápočet studenti, kteří: - se zúčastní všech hodin (neúčast musí být omluvena e-mailem) - účastní se všech aktivit a vypracují všechny úkoly - pracují pravidelně na Moodlu (ti, co na Moodlu nepracují, nebudou připuštěni k zápočtovému testu) - získají alespoň 70 procent v zápočtovém testu (Ti, co získají v zápočtovém testu 50-69.5% ho mohou ve zkouškovém období opakovat). Komponenta psaní: student musí úspěšně vypracovat zadaná cvičení, odevzdat akademickou esej na vybrané téma v rozsahu 1500 slov, zúčastnit se všech hodin (jedna absence povolena) a splnit zápočtový test
Doporučená literatura
 • Brook-Hart, Guy; Haines, Simon. Complete Advanced student?s book (with answers), Second Edition for revised exam from 2015. CUP, 2014.
 • Dušková, Libuše; Bubeníková Libuše; Caha, Jan. Stručná mluvnice angličtiny. Academia, Praha, 2006.
 • Swan, Michael; Walter, Catherine. Oxford English Grammar Course Advanced.
 • Vince, Michael. New Advanced Language Practice with key. Oxford: Macmillan, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr