Předmět: Překladový seminář

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Překladový seminář
Kód předmětu KAJ/PRS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Příčiny interference, interferenční chyba. 2. Typologie interference, kladný přenos. 3. Typologie podle jazykových plánů: fonetická, fonologická interference. 4. Lexikální interference. "False friends". 5. Interference morfologická. 6. Interference syntaktická. 7. Funkce, formy a druhy překladu. Funkční styly a překlad. 8. Fáze překladu: pochopení, interpretace a přestylizování předlohy. 9. Jazyková tvořivost, transformace, substituce. 10. Odborně populární styl. 11. Publicistický styl a jeho specifika. 12. Instrukce, návod k obsluze, manuál. 13. Technologie ve službách překladatele. 14. Překladatelé na skřipci: typické chyby v překladech. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr 1. kontaktní hodina: (vybrané oblasti z témat 1-3) 2. kontaktní hodina: (vybrané oblasti z témat 4-6) 3. kontaktní hodina: (vybrané oblasti z témat 7-10) 3. kontaktní hodina: (vybrané oblasti z témat 11-14) VMateriály k výuce budou přístupné v kurzu PRSP 2020/21 pro prezenční studium a PRSK 2020/21 pro kombinované studium. Preferovaný způsob kontaktování vyučující je přes Forum v Moodlu.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na překlad mezi anglickým a českým jazykem jako nástroj procvičení a aplikace jazykových dovednosti. Cílem je seznámit studenty s úskalími překladu s ohledem na morfologické, syntaktické a lexikální odlišnosti angličtiny a češtiny. Obsahem předmětu bude analýza chyb, kterých se studenti mohou na morfologické, syntaktické a lexikální úrovni při překladu dopustit. Jedná se o chyby způsobené zejména jazykovou interferencí. Předmět studenty dále seznámí se způsoby prevence zmíněných chyb a možným řešením. Studenti využijí znalostí z dosud absolvovaných lingvistických disciplín, které si v seminářích dále prohloubí.
Získané způsobilosti: Studenti získají základní teoretický vhled do specifiky překladu a do postupů překladatelského procesu. Budou schopni identifikovat a analyzovat možné chyby v překladu a nalézt vhodná řešení.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce, Test

Aktivní účast na seminářích a vypracování zadaných úkolů včetně překladu zadaného textu.
Doporučená literatura
 • Branam, J., Dostálová, I. Practice in Translation. Fragment, 2000.
 • Fišer, Z. Překlad jako kreativní proces.. Brno:Host, 2009.
 • Hrdlička, M. Překladatelské miniatury.. Praha: Karolinum, 2014.
 • Chamberlain,D. and G. White. Advanced English for Translation.. Cambridge University Press, 1993.
 • Knittlová, D. a kol. Překlad a překládání.. Olomouc: Univerzita palackého, 2010.
 • Krijtová, O. Pozvání k překladatelské praxi.. Praha: Karlinum, 1996.
 • Kufnerová. Čtení o překládání.. Jinočany: H&H, 2009.
 • Levý, Jiří. Umění překladu. Apostrof, 2013.
 • McCarthy, M., O?Dell, F. Test Your English Vocabulary in Use.. Cambridge, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr