Předmět: Seminář k pedagogické praxi 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Seminář k pedagogické praxi 1
Kód předmětu KAJ/SP1NE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
  • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium (kurz nemá kombinovanou formu) Setkání 1: Organizace kurzu, jak provádět observaci ve třídě. Jak plánovat aktivitu/hodinu. Observační úkol - první kroky. Setkání 2: Hodnocení souvislé praxe/zkušenosti s učením. Observační úkol - dávání instrukcí. Setkání 3: Hodnocení souvislé praxe/zkušenosti s učením. Observační úkol - materiály a zdroje. Setkání 4: Hodnocení souvislé praxe/zkušenosti s učením. Observační úkol - mluvní čas učitele, mluvní čas žáka. Setkání 5: Hodnocení souvislé praxe/zkušenosti s učením. Observační úkol - kladení otázek. Setkání 6: Hodnocení souvislé praxe/zkušenosti s učením. Observační úkol - organizace práce (frontální výuka, individuální práce, párová práce, skupinová práce). Setkání 7: Hodnocení souvislé praxe/zkušenosti s učením. Observační úkol - sebehodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace dovedností studentů, Seminář
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je dát studentům možnost analyzovat svoje mikrovýstupy a výstupy ve školách, jakož i mikrovýstupy a výstupy spolužáků a rozvinout jejich dovednost sebehodnocení. Důraz je kladen na vytvoření prostoru pro výměnu názorů a diskusi o problémech, které se vyskytly v průběhu praxí. Součástí semináře je i rozbor náslechových úkolů zaměřených na různé aspekty výuky/učení se.
Rozvoj dovedností nutných pro učitele anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a učitele anglického jazyka na střední škole.
Předpoklady
Nástup studentů do průběžné praxe 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Denní studium Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu je nezbytné, aby studenti - byli zaregistrováni v e-learningovém kurzu a splnili všechny předepsané domácí úkoly - aktivně pracovali v hodinách (povolena jedna absence, ale pouze po předchozí domluvě a z vážných důvodů) - součástí hodin mikrovýstupy, které budou analyzovány. ONLINE mód: - byli zaregistrováni v e-learningovém kurzu a splnili všechny předepsané domácí úkoly - aktivně pracovali v hodinách vedených skrze Google Meet (povolena jedna absence, ale pouze po předchozí domluvě a z vážných důvodů) - součástí hodin mikrovýstupy, které budou analyzovány.
Doporučená literatura
  • Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching.. Prentice Hall, 1994.
  • Gower, R.D. et al. Teaching Practice Handbook. Heineman, 1995.
  • Wajnryb, R. Classroom Observation Tasks.. Cambridge University Press, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr