Předmět: Seminář k pedagogické praxi 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Seminář k pedagogické praxi 2
Kód předmětu KAJ/SP2NE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium (kurz není koncipován pro kombinované studium) Možná témata: 1: Organizace kurzu. Sebehodnocení, Náslechový úkol : First steps. 2: Analýza vybraného problému z pedagogického výstupu. NU - Fáze hodiny. 3: Analýza vybraného problému z pedagogického výstupu. NU - Opravování chyb, techniky a strategie. 4: Analýza vybraného problému z pedagogického výstupu. NU - Začátky a konce hodin. 5: Analýza vybraného problému z pedagogického výstupu. NU - Dynamika hodiny. 6: Analýza vybraného problému z pedagogického výstupu. NU - Vliv dostatečného času na reakce a odpovědi žáků. 7: Analýza vybraného problému z pedagogického výstupu. Shrnutí kurzu. Témata mohou být po dohodě se studenty i jiná, tj. taková, která nejvíce odráží jejich potřeby pro praxi. Bude odsouhlaseno na prvním setkání. Více informací na https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b_dz_tAb6fkWvOgeAUR-pud3qTFjjwBc, zde i Activity template pro mikrovýstupy studentů https://docs.google.com/document/d/19fZCfza3sNzalXkTR7KljdF4M-RgKUyPkSjaaMvfIKI/edit

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace dovedností studentů, Seminář
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je analyzovat mikrovýstupy a výstupy studentů ve školách včetně jejich sebehodnocení. Důraz je kladen na vytvoření prostoru pro výměnu názorů a diskusi o problémech, které se vyskytly v průběhu praxí. Součástí semináře je i rozbor náslechových úkolů s ohledem na propojení teoretických poznatků se zkušenostmi získanými z praktické výuky.
Rozvoj dovedností nutných pro učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ a učitele anglického jazyka na střední škole.
Předpoklady
Nástup studentů do průběžné praxe 2.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta

Nutné zajištění návaznosti mezi průběžnou praxí a seminářem SP2NE Prezenční studium: - účast na hodině (povolena maximálně jedna absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). - průběžný projekt: mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup jiného studenta/jiné studentky
Doporučená literatura
  • Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching.. Prentice Hall, 1994.
  • Gower, R.D. et al. Teaching Practice Handbook. Heineman, 1995.
  • Scrivener, J. Learning teaching. Heinemann, 1994.
  • Wajnryb, R. Classroom Observation Tasks.. Cambridge University Press, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr