Předmět: Hlásky a hláskový systém anglického jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Hlásky a hláskový systém anglického jazyka
Kód předmětu KAJ/SPELB
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Week 1: Teaching phonetics. The science of speech. Week 2: Making speech sounds. Week 3: Classifying speech sounds. Week 4: Tones and pitch-accents. Week 5: Suprasegmentals: stress, rhythm, intonation. Week 6: Acoustics of speech sounds. Week 7: Sounds in systems. Week 8: Connected speech and coarticulation. Week 9: Variation of speech. Week 10: Spontaneous spoken language. Week 11: Communication tools. Week 12: Public speaking. Getting the message across. Week 13: Doing research in phonetics. Interaction analysis. Experimental phonetics.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
Výstupy z učení
Tento předmět je vypsán pro studenty, kteří píší nebo uvažují o psaní bakalářské práce týkající se fonetiky a fonologie. Hlavní důraz bude kladen na praktičnost kurzu, studenti se seznámí s nástroji a metodami, které se využívají při výzkumu jazyka v této oblasti lingvistiky. Probíraná témata budou záviset na potřebách zúčastněných studentů. Studenti, kteří chtějí navštěvovat tento kurz, by měli před začátkem semestru kontaktovat vyučujícího a krátce ho seznámit se svým možným záměrem výzkumu. Tyto informace/záměry, ale nejsou zavazující, studenti během dalšího studia svůj záměr mohou změnit. Místo a čas výuky budou určeny po dohodě studentů s vyučujícím. Předmět vychází ze znalostí fonetické části předmětů LI1BE a LI2BE, převážně artikulační fonetiky. Studenti si zde rozšíří své znalosti v oblasti akustické a percepční fonetiky, naučí se jak správně vnímat výslovnost a zjistí, jak důležitou roli hraje sluchový výcvik při nácviku správné výslovnosti. Dále si studenti prohloubí znalosti v oblasti fonetického přepisu, kde se naučí detailněji přepsat suprasegmentální prvky. V neposlední řádě, se studenti seznámí s technologickými aplikacemi /programy, které se využívají při analýze řeči, např. program Praat či aplikace Audacity. Cílem předmětu je vybavit studenti znalostmi a dovednostmi, které budou moci využít při svém budoucím výzkumu. Kurz je doporučen studentům, kteří již úspěšně zakončili předměty LI1BE, LI2BE, JD1BE, JD2BE.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Studenti se zapíší do kurzu na Moodlu, protože studijní témata a doplňková cvičení budou k dispozici během kurzu na Moodlu. Hodnocení bude založeno na aktivním zapojením ve třídě, včasném plnění zadaných úkolů a výsledku písemného testu, který bude sloužit jako základ pro udělení zápočtu. Studenti v prezenčním studiu mají povoleny dvě absence (plánované absence, je-li to možné, by se měly hlásit předem).
Doporučená literatura
  • Brown, J.D. Rogers, T.S. Doing Second Language Research. Oxford, 2014. ISBN 978-0-19-437174-2.
  • Lightbrown, P.M. Spada, N. How Languages are Learned. Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-454126-8.
  • Miller, J. Weinert, R. Spontaneous Spoken Language. Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-956125-4.
  • Roach, Peter. Phonetics. Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-437-239-.
  • Seely, John. Oxford Guide to Effective Writing and Speaking. Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-965270.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr