Předmět: Syntax AJ 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Syntax AJ 1
Kód předmětu KAJ/SY1BE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium Week 1, 2: Simple sentence, sentence patterns, sentence elements, copular, intransitive, transitive, ditransitive, complex transitive verbs. Sentence parsing. Week 3, 4: Word order, subject verb concord. Compound sentence - coordination. Week 5, 6: Defining relative clauses, non-defining relative clauses. Week 7, 8: Complex sentence - subordination, nominal clauses - types, functions. Week 9,10: Nominal clauses, sequence of tenses, nominal clauses after wish, subjunctive, introductory IT. Week 11,12: Adverbial clauses - time, place, manner, reason, condition, concession, purpose, result, comparison. Week 13,14: Appositive clauses, comment clauses. TEST. Kombinované studium Kontaktní výuka 1: Weeks 1 - 3 Kontaktní výuka 2: Weeks 4 - 6 Kontaktní výuka 3: Weeks 7 - 10 Kontaktní výuka 4: Weeks 11 - 14

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na větu jednoduchou a na souřadné a podřadné souvětí. Syntaktické struktury jsou studovány od pravidla k praktické aplikaci. Pozornost je věnována hlavně větným členům a druhům vedlejších vět. Pokud je to relevantní, jednotlivé jazykové jevy jsou probírány se zřetelem na potřeby studentů, jejichž mateřským jazykem je čeština
Po absolvování předmětu student ovládá větu jednoduchou a souřadné a podřadné souvětí v angličtině.
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2, u dovednosti čtení C1.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Denní studium Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky získání zápočtu - - práce podle instrukcí SY1BE e-learningového kurzu - účast na 5 seminářích. - získání známky 3 nebo lepší z testu na konci semestru. Každý student má 2 pokusy. Pokud student nenapíše test ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. ONLINE výuka: - práce podle instrukcí SY1BE e-learningového kurzu. PPT přednášky obsahují nahrané komentáře. Ke každému tématu je připravena sada cvičení s klíči. Studenti mohou také využít osobních konzultací nebo konzultací online (Google Meet). - účast na 5 seminářích. V průběhu online výuky bude odevzdání úkolů v termínech stanovených učitelem nahrazovat účast na seminářích. - získání známky 3 nebo lepší z testu na konci semestru. Každý student má 2 pokusy. Pokud student nenapíše test ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. Kombinované studium Předmět je zakončen zápočtem.Podmínky ke splnění zápočtu: - studium materiálů podle instrukcí na e-learningu. - získání známky 3 nebo lepší z testu na konci semestru. Každý student má 2 pokusy. Pokud student nenapíše test ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. - odevzdání domácích úkolů učiteli ve stanovených termínech.
Doporučená literatura
  • Alexander, L.G. Longman English Grammar. Longman, 1988.
  • Dušková, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia/Praha, 2012.
  • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr