Předmět: Syntax AJ 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Syntax AJ 2
Kód předmětu KAJ/SY2BE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium: Týden 1, 2: Syntax of the infinitive Týden 3, 4: Syntax of the -ing condensers Absolute constructions , dangling participle Týden 5, 6: The complexity of noun phrases, multiple sentence - different types of finite and non-finite clauses Týden 7, 8: Functional sentence perspective, cleft and pseudo-cleft constructions Týden 9, 10: Pro-forms, ellipsis Týden 11, 12: Scope of negation, TEST Kombinované studium: Kontaktní výuka 1 : Syntax of the infinitive Syntax of the -ing condensers Kontaktní výuka 2 : Absolute constructions , dangling participle The complexity of noun phrases Multiple sentence - different types of finite and non-finite clauses Kontaktní výuka 3 : Functional sentence perspective Cleft and pseudo-cleft constructions, Pro-forms Kontaktní výuka 4 Ellipsis Scope of negation TEST

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavní náplní tohoto předmětu je další prohloubení znalosti struktury anglické věty. Důraz je kladen na rozpoznání a praktické použití nástrojů anglické kondenzace a na další charakteristiky stavby anglického textu, který je kohezní a koherentní. Studenti jsou vedeni k tomu, aby byli schopni nalézt relevantní zdroje, které poskytují materiál pro nápravná gramatická cvičení. Je uplatněn kontrastivní přístup, jednotlivé jevy jsou studovány na pozadí češtiny.
Po absolvování předmětu je student schopen použít nástroje anglické kondenzace a rozpoznává charakteristiky stavby anglického textu, který je kohezní a koherentní.
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2, u dovednosti čtení C1, splnění předmětu SY1BE.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Denní studium: Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet získá student za - práci podle instrukcí SY2BE e-learningového kurzu - účast na 5 seminářích. - získání známky 3 nebo lepší z testu na konci semestru. Každý student má 2 pokusy. Pokud student nenapíše test ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. - přípravu konsolidačního cvičení procvičujícího syntaktický element, který byl probrán ve výuce SY1BE nebo SY2BE. ONLINE výuka - požadavky na zápočet: - práce podle instrukcí SY1BE e-learningového kurzu. Přednášky probíhají přes Google Meet. Některé přednášky obsahují nahrané komentáře. Ke každému tématu je připravena sada cvičení s klíči. Studenti mohou také využít osobních konzultací nebo konzultací online (Google Meet). - účast na 5 seminářích. V průběhu online výuky bude odevzdání úkolů v termínech stanovených učitelem nahrazovat účast na seminářích. - získání známky 3 nebo lepší z testu na konci semestru. Každý student má 2 pokusy. Pokud student nenapíše test ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. - příprava konsolidačního cvičení procvičujícího syntaktický element, který byl probrán ve výuce SY1BE nebo SY2BE. Kombinované studium Předmět je zakončen zkouškou. Podmínou ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet získá student za: - studium materiálů podle instrukcí na e-learningu. Ke každému tématu je připravena sada cvičení s klíči. - získání známky 3 nebo lepší z testu na konci semestru. Každý student má 2 pokusy. Pokud student nenapíše test ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. - odevzdání domácích úkolů učiteli ve stanovených termínech. - příprava konsolidačního cvičení procvičujícího syntaktický element, který byl probrán ve výuce SY1BE nebo SY2BE.
Doporučená literatura
  • Dušková, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia/Praha, 2012.
  • Dušková, L.a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia Praha, 2012.
  • Dušková, L.a kol. Syntax současné angličtiny. UK Karolínum Praha, 1995.
  • Kay, J. and Gelshenen, R. Dicsovering Fiction. A Reader of American Short Stories. Cambridge University Press, 2001.
  • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.
  • Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr