Předmět: Textová analýza lingvistická

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Textová analýza lingvistická
Kód předmětu KAJ/TALNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
 • Haupt Jaromír, Mgr. PhD.
Obsah předmětu
Denní studium Revision: Linguistic disciplines and categories. Analytic activities. Text, context, communication. Beyond syntax: coherence, schemata, scripts. Classifying coherence relations. Linguistic manifestations of coherence. Cohesion, types and cohesive chains. Problem-Solution patterns and their linguistic signals. Gap-In-Knowledge and other patterns across various texts. Content/signalling nouns. Text types: a bottom-up language-based approach to classification Written vs. spoken discourse. The concept of genre and generic structure: Moves and their linguistic features. The genre of hard news. Ambiguity in headlines. Pragmatics: Theory of implicature. Speech acts - locutionary meaning, illocutionary force, perlocutionary effect. Kombinované studium Kontaktní výuka 1: Weeks 1 - 3 Kontaktní výuka 2: Weeks 4 - 6 Kontaktní výuka 3: Weeks 7 - 9 Kontaktní výuka 4: Weeks 10 - 12

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na analýzu psaných autentických textů. Předchozí lingvistické znalosti systému anglického jazyka (fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie) jsou opakovány, posíleny, systematizovány a aktivně rozšiřovány. Lingvistická interpretace široké škály textů zahrnuje kategorizaci různých jevů vyskytujících se v textu, jakož i zkoumání vztahů přesahujících rámec věty/souvětí, včetně explicitní a implicitní koheze a koherence, lexikální koheze a odkazů vyjádřených pomocí proforem a elipsy. Tam, kde je to vhodné, jsou jednotlivé jevy kontrastovány či srovnávány s českým jazykem.V rámci projektu Učitelem moderně a odborně (UMAO) je předmět rozšířen o teoretické články a přednášku, které se vztahují k vývojovým tendencím v moderní angličtině.
Po absolvování předmětu student dokáže lingvisticky interpretovat autentické anglické texty.
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni C1, u dovednosti čtení C2. Splnění následujících předmětů: fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

COVID19: V době od 29.9 do 30.10 se kurz vyučuje distančně. Distanční výuka bude probíhat především prostřednictvím e-learningu, a to formou průběžného vypracovávání cvičení v době dle standardního rozvrhu a odevzdávání domácích úloh. Dále proběhne několik online seminářů v menších skupinách (v době rozvrhu). Denní studium Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínky ke splnění zkoušky: - aktivní účast na výuce - úspěšné splnění testu a 2 seminárních prací za použití autentických textů britské/americké angličtiny publikovaných v roce 2019. Pokud student nenapíše test ve stanovením termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. Kombinované studium Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínky ke splnění zkoušky: - příprava všech domácích úkolů k datům stanoveným vyučující předmětu - úspěšné splnění testu a 2 seminárních prací za použití autentických textů britské/americké angličtiny publikovaných v roce 2019. Pokud student nenapíše test ve stanovením termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl.
Doporučená literatura
 • Alexander, L.G. Longman Advanced Grammar.. Longman, 1993.
 • Biber, D. et al. Discourse on the move: using corpus analysis to describe discourse structure. Amsterdam: John Benjamins, 2007.
 • Biber, Douglas. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999.
 • Cater, R. et al. Working with Texts. Routledge, 1998.
 • Flowerdew, J. and R. W. Forest. Signalling Nouns in English: A Corpus-Based Discourse Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
 • Halliday, M.A.K. and R. Hasan. Cohesion in English.. Pearson Education Ltd., 1976.
 • Hoey, M. Textual interaction: an introduction to written discourse analysis. 1st pub.. London: Routledge., 2001.
 • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.
 • Yule, G. Pragmatics.. Oxford, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr