Předmět: Textová analýza lingvistická

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Textová analýza lingvistická
Kód předmětu KAJ/TALNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
 • Haupt Jaromír, Mgr. PhD.
Obsah předmětu
Denní studium Text, context, communication. Beyond syntax: coherence, schemata, scripts. Classifying coherence relations. Linguistic manifestations of coherence. Cohesion, types and cohesive chains. Problem-Solution patterns and their linguistic signals. Gap-In-Knowledge and other patterns across various texts. Content/signalling nouns. Text types: a bottom-up language-based approach to classification Written vs. spoken discourse. The concept of genre and generic structure: Moves and their linguistic features. The genre of hard news. Ambiguity in headlines. Pragmatics: Theory of implicature. Speech acts - locutionary meaning, illocutionary force, perlocutionary effect. Kombinované studium Kontaktní výuka 1: Weeks 1 - 3 Kontaktní výuka 2: Weeks 4 - 6 Kontaktní výuka 3: Weeks 7 - 9 Kontaktní výuka 4: Weeks 10 - 12

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na analýzu psaných autentických textů. Předchozí lingvistické znalosti systému anglického jazyka (fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie) jsou opakovány, posíleny, systematizovány a aktivně rozšiřovány. Lingvistická interpretace široké škály textů zahrnuje kategorizaci různých jevů vyskytujících se v textu, jakož i zkoumání vztahů přesahujících rámec věty/souvětí, včetně explicitní a implicitní koheze a koherence, lexikální koheze a odkazů vyjádřených pomocí proforem a elipsy. Tam, kde je to vhodné, jsou jednotlivé jevy kontrastovány či srovnávány s českým jazykem.V rámci projektu Učitelem moderně a odborně (UMAO) je předmět rozšířen o teoretické články a přednášku, které se vztahují k vývojovým tendencím v moderní angličtině.
Po absolvování předmětu student dokáže lingvisticky interpretovat autentické anglické texty.
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni C1, u dovednosti čtení C2. Splnění následujících předmětů: fonetika/fonologie, morfologie, syntax, lexikologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Denní studium Zkouška s písemnou a ústní částí. Podmínky k účasti na zkoušce - aktivní účast na výuce (povoleny dvě absence) - průběžné plnění úkolů založených na četbě - vypracování závěrečné seminární práce za použití autentických anglických textů publikovaných v roce 2021 či 2022. Kombinované studium Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínky ke splnění zkoušky: - příprava všech domácích úkolů k datům stanoveným vyučujícím předmětu - vypracování závěrečné seminární práce za použití autentických anglických textů publikovaných v roce 2021 či 2022.
Doporučená literatura
 • Alexander, L.G. Longman Advanced Grammar.. Longman, 1993.
 • Biber, D. et al. Discourse on the move: using corpus analysis to describe discourse structure. Amsterdam: John Benjamins, 2007.
 • Biber, Douglas. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999.
 • Cater, R. et al. Working with Texts. Routledge, 1998.
 • Flowerdew, J. and R. W. Forest. Signalling Nouns in English: A Corpus-Based Discourse Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
 • Halliday, M.A.K. and R. Hasan. Cohesion in English.. Pearson Education Ltd., 1976.
 • Hoey, M. Textual interaction: an introduction to written discourse analysis. 1st pub.. London: Routledge., 2001.
 • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.
 • Yule, G. Pragmatics.. Oxford, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr