Předmět: Textová analýza lingvistická

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Textová analýza lingvistická
Kód předmětu KAJ/TEXNM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
 • Haupt Jaromír, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium Revision: Linguistic disciplines and categories. Analytic activities. Text, context, communication. Beyond syntax: coherence, schemata, scripts. Classifying coherence relations. Linguistic manifestations of coherence. Cohesion, types and cohesive chains. Problem-Solution patterns and their linguistic signals. Gap-In-Knowledge and other patterns across various texts. Content/signalling nouns. Text types: a bottom-up language-based approach to classification Written vs. spoken discourse. The concept of genre and generic structure: Moves and their linguistic features. The genre of hard news. Ambiguity in headlines. Pragmatics: Theory of implicature. Speech acts - locutionary meaning, illocutionary force, perlocutionary effect. Kombinované studium Kontaktní výuka 1: Weeks 1 - 3 Kontaktní výuka 2: Weeks 4 - 6 Kontaktní výuka 3: Weeks 7 - 9 Kontaktní výuka 4: Weeks 10 - 12

Studijní aktivity a metody výuky
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na analýzu autentických textů. Předchozí lingvistické znalosti systému anglického jazyka (langue) jsou opakovány, posíleny, systematizovány a aktivně rozšiřovány. Lingvistická interpretace textů se zaměřuje na analýzu konkrétních užití jazyka autory (parole) a zahrnuje kategorizaci různých jevů vyskytujících se v textu, včetně zkoumání prvků nadvětné syntaxe. Tam, kde je to vhodné, jsou jednotlivé jevy kontrastovány či srovnávány s českým jazykem. Pozornost je také věnována základním pojmům pragmatiky.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
COVID19: V případě potřeby bude distanční výuka bude probíhat především prostřednictvím e-learningu a online seminářů. Denní studium Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínky ke splnění zkoušky: - aktivní účast na výuce a konzultacích - úspěšné splnění testu a 2 seminárních prací za použití autentických textů britské/americké angličtiny publikovaných v roce 2019. Pokud student nenapíše test ve stanovením termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl. Kombinované studium Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínky ke splnění zkoušky: - příprava všech domácích úkolů k datům stanoveným vyučující předmětu - úspěšné splnění testu a dvou seminárních prací za použití autentických textů britské/americké angličtiny publikovaných v roce 2021. Pokud student nenapíše test ve stanovením termínu ze závažných důvodů, dostane náhradní šanci. Jinak bude hodnoceno jako nevyhověl.
Doporučená literatura
 • Alexander, L.G. Longman Advanced Grammar.. Longman, 1993.
 • Biber, D. et al. Discourse on the move: using corpus analysis to describe discourse structure. Amsterdam: John Benjamins, 2007.
 • Biber, Douglas. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999.
 • Cater, R. et al. Working with Texts. Routledge, 1998.
 • Flowerdew, J. and R. W. Forest. Signalling Nouns in English: A Corpus-Based Discourse Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
 • Halliday, M.A.K. and R. Hasan. Cohesion in English.. Pearson Education Ltd., 1976.
 • Hoey, M. Textual interaction: an introduction to written discourse analysis. 1st pub.. London: Routledge., 2001.
 • Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 2010.
 • Yule, G. Pragmatics.. Oxford, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr