Předmět: Úvod do studia jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Úvod do studia jazyka
Kód předmětu KAJ/UJBE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
!!! Pozor, v ak. r. 2019/2020 předmět se již vyučuje jen jako součást předmětu KAJ/JD1BE. Prosím, obraťte se na vyučujícího !! Učení se jazyku, inteligence, styly učení, paměť, strategie poslechu a čtení, rozšiřování slovní zásoby, slovníky, strategie při učení gramatiky, psaní poznámek, připrava na testy a zkoušky, kritické myšlení. 1) Obavy ze studia, učení se jazyku, motivace, práce s časem. Hard & Soft Skills. 2) Styly čtení: Scanning, Skimming, extensivní a intensivní čtení. 3) devět pohledů na inteligenci. Styly učení. Paměť. 4) Dovednosti aktivního čtení. 5) Strategie poslechu a čtení. Role kontextu. 6) Technika SQ3R. 7) Rozšiřování slovní zásoby. Slovníky. 8) Typické typy čtecích aktivit. 9) Strategie pro práci s gramatikou. 10) Žánry, styly a očekávání při čtení 11) Psaní poznámek. Příprava na test. Testovací techniky. 12)Kritické čtení. 13) Kritické myšlení. Podrobné informace viz níže uvedená internetová adresa

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
!!! Pozor, od ak. r. 2019/2020 předmět se již vyučuje jen jako součást předmětu KAJ/JD1BE. Prosím, obraťte se na vyučujícího !! Cílem předmětu je pomoci studentům orientovat se ve studiu na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické tak, aby si studenti uvědomili potřebu vlastního aktivního zapojení do studia. Cílem kurzu je také pomoci studentům zlepšit si své jazykové dovednosti, zdokonalit schopnosti efektivního studia jazyka a posílit jejich vlastní přístup k osvojení strategií autonomního učení. Kurz se také zaměřuje na rozvoj dovednosti čtení a psaní. Součástí kurzu je i samostaná komponenta, ve které se studenti učí zásadám logického a náležitě strukturovaného psaní v AJ.
Studenti si osvojí základní principy a strategie efektivního učení se anglickému jazyku a zlepší si dovednost kriticky analyzovat texty a vypracovat logickou a náležitě strukturovanou stať v AJ.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

!!! Pozor, v ak. r. 2019/2020 předmět se již vyučuje jen jako součást předmětu KAJ/JD1BE. Prosím, obraťte se na vyučujícího !! Aktivní práce, domácí úkoly, analýza textů - on-line cvičení, testy.
Doporučená literatura
  • Bajnóczi, Beatrix and Kirsi Haavisto. Read More Efficiently.
  • Cortrell, S. Critical Thinking Skills. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
  • Cottrell, S. The Study Skills Handbook. Macmillan Press Ltd., 1999.
  • Wallace, Michael. Study Skills in English. Cambridge University Press, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr