Předmět: Základy didaktiky anglického jazyka

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Základy didaktiky anglického jazyka
Kód předmětu KAJ/ZADBE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Khodaverdi Neda, Mgr. Ph.D.
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Lectures: 1. Introduction to ELT. 2. Learning theories, learning styles, learners. 3. Teacher's role in the classroom, motivation. 4. Classroom management, giving instructions. 5. Lesson planning. 6. Teaching vocabulary. 7. Teaching grammar. 8. Teaching pronunciation and spelling. 9. Teaching reading. 10. Teaching listening. 11. Teaching speaking. 12. Teaching writing. 13. Error correction and feedback. 14. Revision. Seminars: 1. Basic concepts and terminology of ELT. 2. Learning theories, learning styles, learners. 3. Teacher's role in the classroom, motivation. 4. Classroom management, giving instructions. 5. Lesson planning. 6. Teaching vocabulary. 7. Teaching grammar. 8. Teaching pronunciation and spelling. 9. Teaching reading. 10. Teaching listening. 11. Teaching speaking. 12. Teaching writing. 13. Error correction and feedback. 14. Revision. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 17 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce anglického jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka a s nimi souvisejícími prioritami ve výuce anglického jazyka, organizaci práce ve třídě, instrukce v angličtině a plánování výuky. Předmět je dále zaměřen na rozvoj receptivních i produktivních dovedností, na prezentaci a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, jazykových funkcí a gramatických struktur. Součástí předmětu jsou i zásady hodnocení žáků, poskytování zpětné vazby a práce s chybou.
Studenti se budou umět orientovat v terminologii a současných přístupech výuky anglického jazyka.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, seminární práce, průběžné plnění úkolů prostřednictvím platformy Moodle. Písemný zápočtový test a ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • Hughes, Glyn, Josephine Moate, and Tiina Raatikainen. Practical Classroom English. Oxford: Oxford University Press, 2015.
 • Celce-Murcia, Marianne. Teaching English as a Second or Foreign Language. New York: Cengage, 2014.
 • Gower, R., D. Phillips and S. Walters. Teaching Practice Handbook. London: MacMillan, 2005.
 • Harmer, Jeremy. How to Teach Writing. Harlow: Pearson, 2004.
 • Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson, 2015.
 • Kelly, Gerald. How to Teach Pronunciation. Harlow: Pearson, 2000.
 • Scrivener, Jim. Learning Teaching. Macmillan, 2011.
 • Thornbury, Scott, and Peter A. Watkins. The CELTA Course: Certificate in English Language Teaching to Adults: Trainee Book. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
 • Thornbury, Scott. How to Teach Speaking. Harlow: Pearson, 2003.
 • Ur, Penny. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
 • Wilson, Jeremy. How to Teach Listening. Harlow: Pearson, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr