Předmět: PAJ - základy aplikovaného výzkumu

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu PAJ - základy aplikovaného výzkumu
Kód předmětu KAJ/ZANP
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šaffková Zuzana, PaedDr. CSc., M.A.
Obsah předmětu
Výběr tématu, zúžení obecného tématu, formulace vědeckých otázek, sběr dat, model projektu, výběr metod, hodnocení výsledků, presentace výsledků, kritické hodnocení zdrojů.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pomoci studentům zvolit a vhodně zúžit téma diplomové práce, v níž demonstrují schopnost ověřit teorii výuky cizího jazyka v praxi. Pozornost je věnována především základním strategiím pro vyhledávání relevantní literatury, sběr dat, provedení akčního výzkumu a interpretaci výsledků. Studenti budou schopni používat vědecký aparát a psát formou akademického diskurzu.
Studenti získají dovednosti nutné k přípravě, plánování, provedení a popsání empirického výzkumu.
Předpoklady
Dosažení prahové úrovně C1.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Docházka, průběžné úkoly, osnova projektu.
Doporučená literatura
  • Bell, J. Doing Your Research Project. A Guide to First-Time Researchers in Education and Social Science. 2nd ed.. OUP, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr