Předmět: Matematická analýza 3

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Matematická analýza 3
Kód předmětu KAP/AN3E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc., dr. h. c.
 • Šimůnková Martina, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsahem předmětu je zvládnutí základů diferenciálního počtu funkcí více reálných proměnných a teorie funkčních řad v komplexním oboru. Přednášky: Funkce více proměnných, základní pojmy. Vektorové funkce. Zobrazení mezi eukleidovskými prostory. Pojem okolí ve vícerozměrném prostoru, spojitost a limita funkcí více proměnných. Parciální derivace. Gradient a derivace funkce více proměnných. Směrové derivace. Aproximace lineárním zobrazením. Některé geometrické aplikace. (křivka, její tečna apod). Technika derivování složených funkcí, souvislost s poznatky z algebry. Pojem spojitosti, limity a extrému vzhledem k množině. Volné a vázané extrémy funkce více proměnných. Lokální a absolutní (globální) extrémy. Základní pojmy teorie metrických prostorů a jejich použití pro funkce více proměnných. Úplnost a kompaktnost metrického prostoru. Banachova věta o pevném bodu. Gaussova rovina C a popis konvergence posloupností v C. Mocninné řady v komplexním oboru, připomenutí základních poznatků. Poloměr a kruh konvergence. Limitní kritéria konvergence mocninných řad a vztah k poloměru konvergence. Derivování a integrování mocninných řad člen po členu. Aplikace na sčítání řad. Rozvoj v kruhu konvergence. Zavedení goniometrických funkcí a exponenciály v komplexním oboru. Věta o jednoznačnosti. Komplexní funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce a jejich vztah k mocninným řadám. Věta o jednoznačnosti a její použití.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 38 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsahem předmětu je zvládnutí základů diferenciáního a integrálního počtu funkcí více reálných proměnných, základy teorie metrických prostorů a základy řad v komplexní rovině.
Funkce více reálných proměnných.
Předpoklady
Analytické myšlení. AN2E.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet. Rozsah znalostí stanoven sylabem. Práce s textovým editorem.
Doporučená literatura
 • Brabec, J. - Hrůza, B. Matematická analýza II. Praha 1986..
 • Bruthans, V. - Nekvinda, M. - Vild, J. Matematika II - cvičení. [Skripta VŠST.].
 • Budinský, B. - Charvát, J. Matematika II. Praha 1990..
 • Černý, I. Matematická analýza - 1. část. [Skripta TU v Liberci.] Liberec 1996.. &, &.
 • Černý, I. Matematická analýza - 2. část. [Skripta TU v Liberci.] Liberec 1996..
 • Černý, I. Matematická analýza - 3. část. [Skripta TU v Liberci.] Liberec 1996..
 • Černý, I. Rokyta, M.: Differential and Integral Calculus of One Real Variable..
 • Kluvánek, I. - Mišík, L. - Švec, M. Matematika II. Bratislava 1961..
 • Tumajer, F. - Fabiánová, H. Matematika II. [Skripta VŠST.] VŠST, Liberec 1991..
 • Veselý, J. Matematická analýza pro učitele I, II. Matfyzpress, Praha 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr