Předmět: Ankety a výběry z konečných populací

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Ankety a výběry z konečných populací
Kód předmětu KAP/AVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu - co je výzkum trhu, jeho cíle, základní přehled metod 2. Základní etapy výzkumu: příprava, výběr, sběr dat, kontroly, zpracování, prezentace 3. Výběrové postupy I: kvótní, pravděpodobnostní výběr, Horvitz-Thomsonův odhad, prostý náhodný výběr 4. Výběrové postupy II: systematický výběr a další výběrové plány, rozsah výběru 5. Stratifikace, skupinkový výběr, vícestupňový výběr 6. Non-response, imputace, převážení 7. Pravidla tvorby dotazníku, základní typy otázek 8. Měření a škály, speciální škálovací postupy 9. Zpracování primárních dat především pro nominální a ordinální proměnné 10. Ověřování a modelování závislostí v kontingenčních tabulkách 11. Speciální pokročilejší metody zpracování I: logistická regrese, vícerozměrné škálování 12. Speciální pokročilejší metody zpracování II: shluková analýza, faktorová analýza 13. Základy tvorby dobré prezentace výsledků 14. Hlavní projekty výzkumů trhu v ČR, přehled metodiky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní metody výběru z konečného souboru. Odhad charakteristik konečného souboru. Aplikace na výběrová šetření.
Znalost základních metod výběru a odhadů charakteristik konečného souboru.
Předpoklady
Znalosti diferenciálního a integrálního počtu a základů matematické statistiky a pravděpodobnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Požadavek na udělení zápočtu: Vypracování a obhajoba semestrální práce, aktivní účast na cvičení Požadavky ke zkoušce: Znalost řešení úloh, vyložených pojmů a jejich vlastností v rozsahu daném přehledem přednášek.
Doporučená literatura
  • H. Řezanková. Analýza dat z dotazníkových šetření.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-019-5.
  • I. Pecáková. Statistika v terénních průzkumech. Praha, 2011. ISBN 978-80-7431-039-3.
  • V. Čermák, M.Vrabec. Teorie výběrových šetření.. Praha, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr