Předmět: Biostatistika

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Biostatistika
Kód předmětu KAP/BIS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Bittner Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: Úvod do biostatistiky - význam biostatistiky, typy biologických dat, základní statistické pojmy. Deskriptivní statistické metody - základní charakteristiky souboru a jejich interpretace, grafická reprezentace dat. Teoretické modely dat I - náhodná veličina a její rozdělení, distribuční funkce, hustota, kvantilová funkce, charakteristiky náhodné veličiny. Teoretické modely dat II - normální rozdělení a rozdělení z něj odvozená. Základy matematického přístupu ke statistice I - náhodný výběr, principy odhadování, konstrukce intervalových odhadů. Základy matematického přístupu ke statistice II - základy principy testování hypotéz: chyby první a druhého druhu, síla testu, t-testy. Testy dobré shody. Ověřování normality - 2 test dobré shody, Shapirův-Wilkův test. Analýza rozptylu: jednoduché třídění, dvojné třídění bez a s interakcemi. Neparametrický přístup ke statistické inferenci - pořadové testy. Měření síly závislosti dvou kvantitativních proměnných - Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient, Z- transformace, testy o hodnotách korelačního koeficientu. Závislosti dvou kvantitativních proměnných I- lineární regrese, metoda nejmenších čtverců, testy a odhady v regresi. Závislosti dvou kvantitativních proměnných II - mnohonásobná regrese, obecné modely regrese, alternativní odhady k metodě nejmenších čtverců. Analýza kategoriálních dat - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, testy homogenity. Metody klasifikace - shluková analýza, klasifikační stromy. Cvičení: Na cvičeních bude procvičována látka vyložená na přednáškách s využitím softwaru Statistica na reálných biologických datech.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce základními statistickými metodami. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3243-5.
  • LEPŠ, J. Biostatistika. České Budějovice: Episteme, 2016. ISBN 978-80-7394-587-9.
  • ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1931-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr