Předmět: Spolehlivost a hodnocení rizik

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Spolehlivost a hodnocení rizik
Kód předmětu KAP/D127
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Teoretický blok: -Matematická teorie spolehlivosti, základní terminologie, definice. Stochastické modely komplexních systémů -(ne/obnovované dvou i vícestavové systémy). Metody optimalizace údržby. -Matematická teorie rizika. Aplikační blok: -Historický úvod, základní pojmy, terminologie. -Metody analýzy spolehlivosti, počítání z dílů, metoda blokového diagramu (RBD), analýza stromu poruchových stavů (FTA) a stromu událostí (ETA), analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků (FMEA), analýza druhů, důsledků a kritičnosti poruchových stavů (FMECA), Markovova analýza. -Ukazatele udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Spolehlivostně orientovaná údržba (RCM). -Softwarové nástroje používané k analýze spolehlivosti a rizik, spolehlivostní databáze.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Předmět je rozdělen do dvou bloků - teoretický, který seznamuje s teorií spolehlivosti a rizik a blok aplikační, kde jsou prezentovány praktické metody používané v oblasti analýzy spolehlivosti a rizik.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
  • Uživatelské příručky software Risk Spectrum, ITEM Toolkit.
  • BARLOW, Richard, PROSCHAN, Frank. Mathematical theory of reliability. Philadelphia: SIAM, 1996. ISBN 0-89871-369-2.
  • ČSN EN 60300-3-11. Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost.. Praha, 2010.
  • Haimes. Y.Y. Risk Modeling, Assessment, and Management. Hoboken, 2015. ISBN 978-1-119-01798-1.
  • IEC 60050-191. International Electrotechical Vocabulary - Chapter 191: Dependability and Quality of Service. Ženeva, 1999.
  • SMITH, David. Reliabilty, Maintainability and Risk: Practical methods for engineers. Amsterdam: Elsevier, 8th edition, 2011. ISBN 978-0-08-096902-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr