Předmět: Průzkum trhu a spokojenosti zákazníků

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Průzkum trhu a spokojenosti zákazníků
Kód předmětu KAP/D128
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
-Základní přehled metod a etap výzkumu trhu. -Pravidla tvorby dotazníku, základní typy otázek. -Měření a škály, speciální škálovací postupy. -Data mining - aplikace v oblasti marketingu. -Výběry z konečných populací - Horvitz-Thomsonův a poměrový odhad, výběrové plány, stratifikace, problematika non-response. -Klasifikace - shluková analýza, rozhodovací stromy. -Analýza nominálních dat v kontingenčních tabulkách. -Baysovský přístup k analýze trhu, MCMC metody.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit znalosti o základních metodách analýzy dat v oblasti průzkumu trhu a seznámit se pokročilejšími metodami. Probíraná témata by měla směřovat k potřebám doktorandů pro jejich odbornou práci.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
  • BERRY, M. a G. LINOFF. Data Mining Techniques - For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. Indianapolis, John Wiley & Sons, 2004.
  • H. Řezanková. Analýza dat z dotazníkových šetření.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-019-5.
  • Chakrapani, Ch. Statistics in Market Research.. 2004. ISBN 9780470689370.
  • I. Pecáková. Statistika v terénních průzkumech. Praha, 2011. ISBN 978-80-7431-039-3.
  • J. Ramík. Statistické metody v marketingu. Ostrava, 2005.
  • Rossi, P.E., Allenby, G.M., Mcculloh, R. Bayesian Statistics and Marketing. 2005. ISBN 13-978-0-470863-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr