Předmět: Demografie

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Demografie
Kód předmětu KAP/DEM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Historie a předmět demografie. Základní úlohy demografie 2. Demografická data a ukazatele, Lexisův diagram. 3. Čas v demografické analýze, struktura obyvatelstva 4. Úmrtnost, standardizace úmrtnosti 5. Modelování úmrtnosti 6. Úmrtnostní tabulky 7. Porodnost, plodnost 8. Potratovost 9. Sňatečnost, tabulky sňatečnosti 10. Rozvodovost 11. Charakteristiky přirozené reprodukce, stabilita populace 12. Migrace a její chrakteristiky 13. Populační odhady a projekce

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní pojmy a procesy v demografii, především analýza procesu reprodukce.
Znalost základních měr a ukazatelů užívaných v demografii ke stanovení úrovně populace. Schopnost aplikovat úmrtnostní tabulky především v oblasti životního pojištění.
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky, základy statistiky a pravděpodobnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Požadavek na udělení zápočtu: Vypracování semestrální práce, aktivní účast na cvičení Požadavky ke zkoušce: Znalost řešení úloh, vyložených pojmů a jejich vlastností v rozsahu daném přehledem přednášek.
Doporučená literatura
  • Cipra, J. Matematické metody demografie a pojištění.
  • Koschin, F. Aktuárská demografie (úmrtnost a životní pojištění). Praha, VŠE, 2000. ISBN 80-245-022-1.
  • Roubíček, V. Úvod do demografie. Praha, 1997. ISBN 80-85963-43-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr