Předmět: Diskrétní matematika

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Diskrétní matematika
Kód předmětu KAP/DIM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jirsák Čeněk, Mgr.
  • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Úvod do aplikované algebry - dělitelnost, grupy, okruhy, konečná tělesa a polynomy. Úvod do šifrování - symetrický klíč (transpozice a substituce), asymetrický klíč (RSA) Úvod do kódování - kódování bez šumu (Kraftova nerovnost, bezpečnostní kódy (lineární kódy).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zkoušku - 90 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět zahrnuje dva tématické okruhy - úvod do aplikované algebry a úvod do kódování a šifrování.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • Adámek J. Kódování. SNTL, Praha 1989. &, &.
  • Bečvář J. Úvod do algebry. Skripta MFF UK, SPN, Praha 1984..
  • Chajda I., Halaš R. Cvičení z algebry. UP Olomouc, Olomouc 1995.
  • Nešetřil J., Matoušek, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha, Karolinum, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní