Předmět: Dálkový průzkum Země pro regionální geografická studia

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Dálkový průzkum Země pro regionální geografická studia
Kód předmětu KAP/DPZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
  • Nýdrle Jaroslav, Ing.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
V prvních přednáškách si student osvojí základní principy a metody dálkového průzkumu Země. Ve zkrácené formě bude také představena historie snímání Země a důvody zmíněné činnosti. Předmět se podrobně zabývá možnostmi využití volně dostupných dat dálkového průzkumu Země. Student si osvojí způsob získání dat z volně dostupných zdrojů pro řešené území, následně také jejich analýzu a intepretaci výsledků. Příkladem interpretovaných dat (mapových výstupů) je: mapa teploty povrchu, vegetační index - NDVI, index povrchové vlhkosti - NDWI, index výstavby budov - NDBI. Ve cvičení bude také vyzkoušen nálet zájmového území UAV - zpracování ortofota a digitálního modelu povrchu. Témata: 1. Dálkový průzkum Země - úvod a historie 2. Fyzikální podstata DPZ (elektromagnetické záření) 3. Přehled dat DPZ z různých senzorů a možnosti jejich pořizování (druhy nosičů) 4. Přehled metod zpracování obrazu 5. Metody zvýraznění obrazu (radiometrické a spektrální, mapová algebra) 6. Multispektrální klasifikace jako nástroj extrakce tématické prostorové informace 7. Možnosti a využití dat DPZ v různých vědních disciplínách Cvičení: 1. QGIS - Základy ovládání programu. Vizualizace snímků. (obdobně i v ArGIS Pro) 2. Charakteristika družicových dat Landsat a Sentinel. Příprava dat pro zpracování. Výřezy. 3. Spektrální a radiometrická zvýraznění obrazu - barevné syntézy, úpravy kontrastu, interpretace dat I. 4. Spektrální a radiometrická zvýraznění obrazu - barevné syntézy, úpravy kontrastu, interpretace dat II. 5. Radiometrická zvýraznění - prahování, hustotní řezy 6. Mapová algebra I - spektrální indexy, kvalitativní hodnocení krajiny (vegetační index - NDVI, teplota povrchu - LST) 7. Mapová algebra II - spektrální indexy, kvalitativní hodnocení krajiny (idnex výstavby - NDBI, index povrchové vlhkosti - NDWI) 8. Neřízená klasifikace 9. Řízená klasifikace (1 a 2) 10. Analýza a zpracování nasnímaných dat pomocí UAV (dronu) - ortofoto; zásady plánování letové mise 11. Analýza a zpracování nasnímaných dat pomocí UAV (dronu) - digitální model povrchu 12. Vytvoření 3D modelu objektu pomocí dat z UAV; diskuze vize rozvoje a dalšího využití dat DPZ 13. Výběr semestrální úlohy na zvolené téma - v návaznosti na DP, nebo semestrální práci z jiného předmětu 14. Konzultace a zpracování semestrální úlohy / prezentace před ostatními účastníky - zápočet

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • HALOUNOVÁ, L., PAVELKA, K. Dálkový průzkum Země. ČVUT, Praha, 2008. ISBN 978-80-01-03124-7.
  • JENSEN, J., R. Digital Image Processing. A Remote Sensing Perspective. Prentice Hall, New Jersey.
  • PAVELKA, K. Dálkový průzkum Země - družicové systémy. ČVUT Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr