Předmět: Finanční matematika

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Finanční matematika
Kód předmětu KAP/FIM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kalousek Zdeněk, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Jednoduché úročení (úrok, úro-čení předlhůtné a polhůtné), složené úročení (konečný kapitál, počet období, úrokové míry, področní úročení, nominální a efektivní úroková míra, úročitel, odúročitel, smíšené a spojité úročení), finanční toky (současná a koncová hodnota, vnitřní míra výnosnosti, intenzita finančního toku), spoření a důchod, amortizace. Využití Matlabu a Excelu k finančním výpočtům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je elementárním úvodem do finanční matematiky.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
  • Cipra, T. Finanční a pojistná matematika. HZ, Praha 1995, 318 str..
  • Cipra, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr