Předmět: GIS ve fyzické geografii

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu GIS ve fyzické geografii
Kód předmětu KAP/GFG
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
 • Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývoj aplikací GIS ve fyzické geografii (v regionálním rozvoji a krajinné ekologii). 2. Zdroje geodat pro území České republiky ? zaměření na fyzicko geografické data. 3. Další zdroje fyzickogeografických dat (geostatistika, DPZ, GPS, vlastní měření, INSPIRE). 4. Datové struktury GIS nad fyzickogeografickými daty, harmonizace dat. 5. Analytické úlohy metodami GIS a jejich aplikace ve fyzické geografii. 6. Vizualizace fyzickogeografických dat

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce, Samostatná výzkumná činnost studenta
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 5 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnovaný teorii a praxi aplikací geografických informačních systémů ve fyzické geografii a jejich využití pro tvorbu informačního systému o území a tvorbu analytických a syntetických podkladů pro územní plánování v na základě fyzickogeografických dat a postupů.
Řešit úkoly se zaměřením na fyzickou geografii v prostředí geoinformačních technologií.
Předpoklady
Absolvování kurzů základů fyzické geografie, geoinformatiky a kartografie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Český jazyk a schopnost pracovat s anglickým geoinformatickým a geografickým textem. Schopnost s využitím konzultací vypracovat samostatnou práci, ve které je řešen částkový problém z fyzické geografie. Schopnost práci prezentovat na kolokviu a obhájit ji.
Doporučená literatura
 • Dobešová, Z. Databázové systémy v GIS. Olomouc, 2004. ISBN 80-244-0891-0.
 • HORNÍK, S., CHÁBERA, S., KŘÍŽ, H., MIČAN, Ĺ., QUITT, E. Základy fyzické geografie.. Praha, 1982.
 • NIŽNANSKÝ, B. Koncept poľa vo fyzickej geografii a jeho kartografické modelovanie. Brno, 2003.
 • TUČEK, J.:. Geografické informační systémy. Praha, 1998.
 • VOŽENÍLEK, V. Digitální data v informačních systémech. Vyškov, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní