Předmět: GIS v humánní geografii

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu GIS v humánní geografii
Kód předmětu KAP/GHG
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
 • Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývoj aplikací GIS v humánní geografii (v regionálním rozvoji a krajinné ekologii). 2. Zdroje geodat pro území České republiky - zaměření na humánněgeografické data. 3. Další zdroje humánněgeografických dat (geostatistika, statistické instituce ČR a ve světě, GPS, vlastní měření, INSPIRE.) 4. Datové struktury GIS nad humánněgeografickými daty, harmonizace dat. 5. Analytické úlohy metodami GIS a jejich aplikace v humánní geografii. 6. Vizualizace humánněgeografických dat.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce, Samostatná výzkumná činnost studenta
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 5 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován teorii a praxi aplikací geografických informačních systémů v humánní geografii a jejich využití pro tvorbu informačního systému o území a tvorbu analytických a syntetických podkladů pro územní plánování v na základě humánněgeografických dat a postupů.
Řešit úkoly se zaměřením na humánní geografii v prostředí geoinformačních technologií.
Předpoklady
Absolvování kurzů základú humánní geografie, geoinformatiky a kartografie.
KAP/ZGIS

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Český jazyk a schopnost pracovat s anglickým geoinformatickým a geografickým textem. Schopnost s využitím konzultací vypracovat samostatnou práci, ve které je řešen částkový problém z humánní geografie. Schopnost práci prezentovat na kolokviu a obhájit ji.
Doporučená literatura
 • CLIFFORD, N., VALENTINE, G. Key Methods in Geography.
 • MIKULÍK, O., VOŽENÍLEK, V., VAISHAR, A. a kol. ): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází.. Olomouc, 2008. ISBN 978-80-244-1928-2.
 • NIŽNANSKÝ, B. Koncept poľa vo fyzickej geografii a jeho kartografické modelovanie. Brno, 2003.
 • TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie.. 2008.
 • Voženílek, V. Digitální data v informačních systémech. Vyškov, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní