Předmět: Geoinformatika ve vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Geoinformatika ve vzdělávání
Kód předmětu KAP/GIV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
  • Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Okruhy přednášek 1. Digitální gramotnost v geografickém vzdělávání. 2. Význam kartografie pro geografii a geografické vzdělávání. 3. Význam geoinforamatiky pro geografické myšlení a vzdělávání. 4. Limity a příležitosti oborů DPZ a GNSS pro geografické vzdělávání. 5. Terénní geografická výuka a digitální gramotnost. 6. Formy a metody organizace a vedení výuky zeměpisu/geografie s podporou digitálních technologií. 7. Koncept spatial citizenship a geoinformatické techniky. 8. Historická kartografie, staré mapy a geografické vzdělávání. 9. Zdroje pro celoživotní vzdělávání učitele. 10. Aplikace v podmínkách školy. Okruhy cvičení Webové mapy a jejich použití v roli učební pomůcky (na příklad Mapy.cz a Mapy Google). Digitální storiteling a příběhové mapy: využití nástroje ArcGIS StoryMaps. Chytrý telefon a tablet v terénní výuce. GNSS, GPS Drawing. Náčrtníky. Webový GIS, platforma ArcGIS Online a úlohy Mapping Our World. 3D tisk a modely reliéfu jako rozšířená realita. DPZ, družicové snímky a využití ve výuce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá problematikou implementace metod geoinformatiky a kartografie do geografického vzdělávání se zaměřením na výuku na základních a středních školách. Cílem předmětu je uvedení digitálních kompetencí a gramotnosti do kontextu geografické gramotnosti a školního kurikula.
studenti rozumí a umí hodnotit témata probraná v předmětu
Předpoklady
zvládnutí gymnaziálního zeměpisu

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Cvičení i přednášky s povinnou účastí studenta. Povolena 1 absence na cvičení a 1 absence na přednášce. Vypracování a obhajoba semestrálního projektu. Závěrečná zkouška ve formě písemného testu.
Doporučená literatura
  • ALIBRANDI, M. GIS in the Classroom. Using Geographic Information Systems in Social Studies and Environmental Science.. 2003. ISBN 032500479X.
  • MALONE, L., PALMER, A. M., VOIGT, C. L. Community Geography: GIS in Action.. 2003. ISBN 1-58948-023-6.
  • MALONE, L., PALMER, A. M., VOIGT, C. L. Mapping Our World: GIS Lessons for Educators.. 2002. ISBN 1-58948-022-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní