Předmět: GIS v managementu krajiny

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu GIS v managementu krajiny
Kód předmětu KAP/GMK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývoj aplikací GIS v regionálním rozvoji a krajinné ekologii. 2. Zdroje geodat pro území České republiky. 3. Další zdroje dat (geostatistika, statistické instituce ČR a ve světě, GPS, vlastní měření, INSPIRE). 4. Datové struktury GIS nad daty zaměřenými na krajinnou ekologii a regionální rozvoj, harmonizace dat. 5. Analytické úlohy metodami GIS a jejich aplikace v regionálním rozvoji a krajinné ekologii. 6. Vizualizace dat pro krajinnou ekologii a regionální plánování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 5 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován teorii a praxi aplikací geografických informačních systémů v řízení krajiny podle zaměření studenta na aplikační blok (krajinná ekologie a ochrana a tvorba krajiny nebo regionální rozvoj a územní plánování) a jejich využití pro tvorbu informačního systému o území a tvorbu analytických a syntetických podkladů pro praxi.
Řešit úkoly se zaměřením na managemenet krajiny v prostředí geoinformačních technologií.
Předpoklady
Absolvování kurzů základú humánní a fyzické geografie, geoinformatiky a kartografie a aspoň jednoho z kurzů GIS ve fyzické nebo humánní geografii..

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Absolvování kurzů základú humánní a fyzické geografie, geoinformatiky a kartografie a aspoň jednoho z kurzů GIS ve fyzické nebo humánní geografii..
Doporučená literatura
  • BINEK, J. a kol. Synergie ve venkovském prostoru - Aktéři a nástroje rozvoje venkova. 2009.
  • HRNČIAROVÁ, T. Atlas krajiny České republiky. Bratislava, 2010.
  • NIŽNANSKÝ, B. Stav geoinformácií v mestských informačných systémoch miest a obcí v SR.. Ostrava, 2005.
  • VOŽENÍLEK, V. Digitální data v informačních systémech. Vyškov, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní