Předmět: Digitální technologie v preprimárním vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Digitální technologie v preprimárním vzdělávání
Kód předmětu KAP/IDM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Berki Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: 1. Tablety a další digitální zařízení, bezpečná práce s technologiemi 2. Výukové metody a formy s využitím technologií, mezipředmětové vazby 3. Internet v práci učitele 4.-5. Tvorba výukové prezentace 6.-7. Tvorba dalších digitálních učebních materiálů 8. Rozvoj algoritmického myšlení (v kurikulu) 9. Algoritmizace v běžném životě 10.-12. Robotické hračky 13.-14. Dětské programovací jazyky a prostředí ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Demonstrace, Demonstrace dovedností studentů, Seminář, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 37 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předat inspiraci a konkrétní náměty na aktivity vhodné v rámci preprimární edukace s cílem rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení.
Dovednosti při práci s digitálními technologiemi aplikuje při podpoře své práce. Technologie vhodně implementuje do výuky. Rozvíjí například pomocí jednoduchých programovatelných hraček algoritmické myšlení dětí.
Předpoklady
- základní uživatelské dovednosti při práci s ICT

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta

zápočet: - aktivní účast na seminářích - prezentace vhodného využití technologií
Doporučená literatura
  • Bannisterová, D. a kol. Jak nejlépe využít interaktivní tabuli. Praha: Dům zahraničních služeb, 2010. ISBN 978-80-87335-15-4.
  • Berki, J. (ed.). Jak podpořit výuku e-technologiemi. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-134-4.
  • Maněnová, M. ICT a učitel 1. stupně. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2802-2.
  • Roblyer, M. D, Doering, A. H. Integrating Educational Technology into Teaching. Pearson, 2013. ISBN 978-0-13-290102-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr