Předmět: Didaktika informatiky pro 1. stupeň

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Didaktika informatiky pro 1. stupeň
Kód předmětu KAP/IDP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Berki Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Informatika a digitální gramotnost v RVP ZV 2. Rozvoj digitální gramotnosti klíčově a průřezově 3. Specifika výuky informatiky 4. Digitální technologie ve společnosti 5. Informace kolem nás 6. Algoritmizace v běžném životě 7. Plánování a tvorba školního kurikula Cvičení: 1. Komunikace a vyhledávání informací 2. Práce s obrázkem a jeho kódování 3. Tvorba, úprava, kódování a šifrování textů 4. Znázornění jevů a situací 5. Práce s daty v tabulkách 6. Dětské programování 7. Bobřík informatiky ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 8 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Představit koncepci a možnosti rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v etapě 1. stupně ZŠ; vyzkoušet si vzorové inspirativní aktivity; samostatně připravit a zhodnotit vlastní výukovou aktivitu.
Transformuje obsah informatického kurikula do praktických činností pro žáky 1. stupně ZŠ. Rozvíjí jejich digitální gramotnost i informatické myšlení.
Předpoklady
- základní uživatelské dovednosti při práci s ICT

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor

zápočet: - aktivní účast na cvičení - příprava výukové aktivity a její rozbor
Doporučená literatura
  • Havelka, M. a V. Stoffová. Robotika ? stavba a programování robotů, studijní opora. CD. Olomouc: UPOL, 2017. ISBN 978-80-244-5194-7.
  • Kalaš, I., Winczer, M. Informatika okolo nás. 1. vydání. Bratislava: SPN, 2007. ISBN 978 80 10 00887-2.
  • Maněnová, M. ICT a učitel 1. stupně. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2802-2.
  • VANÍČEK, J. Informatika pro 1. stupeň základní školy: informační a komunikační technologie. Brno , Computer Press, 2012. ISBN 978-802-5137-49-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr