Předmět: Kartografické a geoinformatické vzdělávání (DVPP)

» Seznam fakult » FP » KAP
Název předmětu Kartografické a geoinformatické vzdělávání (DVPP)
Kód předmětu KAP/KGV-D
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šmída Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Zvláštní důraz je kladen tématům kritéria vhodnosti software pro školní prostředí, zdroje dat, didaktické využití mapových serverů, formy a metody, kurikulární materiály a stanovení standardů. Předmět zahrnuje rovněž výklad problematiky využívání mentálních map a didaktických aspektů počítačové kartografie.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
Výstupy z učení
Předmět se zabývá problematikou implementace metod geoinformatiky (GIS, DPZ a GPS) do výuky na základních a středních školách, zvláště pak do výuky zeměpisu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: účast na cvičeních, vypracování a prezentace samostatné práce Zkouška: ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Heywood, I, Cornelius, S., Carver, S. An introduction to geographical information systems. Essex, 2006. ISBN 978-0-13-129317-5.
  • VOŽENÍLEK, V. Geografické informační systémy I. Pojetí, historie, základní komponenty.. Olomouc, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr